PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Muzeum Zamkowe z wizytą w Toronto

 

Toronto
28.11 – 02.12.2011

 

W dniach 28.11 – 02.12.2011 na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Toronto (Kanada) Muzeum Zamkowe w Malborku przeprowadzi szereg prezentacji w Toronto.

Tematem wystąpień będzie Odbudowa Zamku w Malborku po 1945 roku, a także nowa wystawa stała na zamku pt. Bursztynowe konteksty, dostępna dla zwiedzających od 26. listopada br. Prelegentem ze strony zamku jest dr Anna Sobecka, kurator wystawy Bursztynowe konteksty.

Do organizacji spotkań przyłączyło się Royal Ontario Museum w Toronto, przedstawiciele środowisk akademickich, Uniwersytet w Toronto, biura podróży, a także środowiska bursztynnicze.

Agenda spotkań wygląda następująco:
28.11 prezentacja w Royal Ontario Museum
29.11 spotkanie w Konsulacie w Kanadzie ze środowiskami akademickimi, nauczycielami itp.
30.11 spotkanie na Uniwersytecie w Toronto

Cykl prezentacji w Toronto jest ukoronowaniem obchodów 50-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku oraz długofalowej współpracy Konsulatu RP w Toronto i Muzeum Zamkowego w Malborku.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.