PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Nabytki i dary Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014 - FOTOGRAFIA

Nabytki i dary Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014 - FOTOGRAFIA
fot. Zamek w Malborku zza Nogatu, Ferdinand Schwarz, 1894 r.


Czas trwania wystawy:
24 kwietnia – 13 maja 2014
Miejsce wystawy: przyziemie Pałacu Wielkich Mistrzów, Zamek Średni
 

W ramach tegorocznego cyklu „Nabytki i dary Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014” jako pierwsza pojawia się ekspozycja fotografii. Nasze Muzeum od początku swojego istnienia przechowuje i pozyskuje do swoich zbiorów materiały fotograficzne z XIX i XX wieku. Jest to również kontynuacja procesu dokumentowania dziejów zamku, zapoczątkowana przez Conrada Steinbrechta – kierownika Zarządu Odbudowy Zamku w latach 1882-1922. Ogromny zbiór fotograficzny uległ znacznemu zniszczeniu oraz rozproszeniu w 1945 roku. Zachowała się jedynie część tego materiału, głównie w postaci Albumów Odbudowy Zamku, nielicznych negatywów szklanych oraz odbitek fotograficznych. Ponadto ważną częścią zbioru są zdjęcia dokumentujące zabytki z terenu dawnych Prus Wschodnich i Zachodnich (Gdańsk, Elbląg, Królewiec, Kwidzyn, Toruń).


 Nabytki i dary Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014   Nabytki i dary Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014- FOTOGRAFIA
fot. od lewej - Wnętrze kościoła NMP na Zamku Wysokim, Ferdinand Schwarz, 1895 r.
fot. z prawej - Cesarz Wilhelm I, ok. 1888 r.

 

Kontynuacja gromadzenia fotografii, zarówno do kolekcji dokumentacji historycznej, jak i do współcześnie wykonywanych Roczników Odbudowy Zamku, stanowi jeden z ważniejszych elementów działalności Pracowni Historii Zamku. W ostatnich 10 latach kolekcja wzbogaciła się o cenne zabytki, które w większości są prezentowane na wystawie.

 

Nabytki i dary Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014 FOTOGRAFIA
fot. Pomnik króla Fryderyka II na Przedzamczu, Ferdinand Schwarz, ok. 1894 r.
 

Zaproszenie na wernisaż wystawy fotografii oraz konferencję (pobierz tutaj) 
WSTĘP WOLNY!

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.