PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Nabytki i dary Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014 - Monety, Medale, Kopie, banknoty

Nabytki i dary Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014

 
Czas trwania wystawy:
17 maja – 4 czerwca 2014
Miejsce wystawy: przyziemie Pałacu Wielkich Mistrzów, Zamek Średni

 

Prezentacja zbiorów Gabinetu Numizmatycznego, na który składają się trzy kolekcje: Monety, Medale, Kopie, banknoty – jest drugą ekspozycją przygotowaną w ramach cyklu wystaw „Nabytki i dary Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014”.

Medal 100-lecie przejęcia Malborka przez władze Pruskie, 1872 r. - avers    Medal 100-lecie przejęcia Malborka przez władze Pruskie, 1872 r. - revers

Medal 100-lecie przejęcia Malborka przez władze Pruskie, 1872 r.


Gromadzenie numizmatów w malborskim zamku sięga tradycją do czasów przedwojennych. Do II wojny światowej znajdował się tu jeden z najbogatszych warsztatów badawczych w dziedzinie numizmatyki. W ówczesnym gabinecie przechowywano m.in. prawie kompletny zbiór monet zakonu krzyżackiego oraz z mennic Prus Królewskich i Książęcych. O zasobach niegdysiejszej kolekcji wiedzę czerpiemy dziś z wielotomowego katalogu zbiorów Die Münzen- und Medaillen-Sammlung in der Marienburg. Niestety w wyniku działań wojennych bogata kolekcja malborskiego gabinetu numizmatycznego uległa rozproszeniu. Wraz z powstaniem Muzeum Zamkowego w 1961 r. wznowiono gromadzenie numizmatów.
 

Notgeld 50 fenigów
Notgeld 50 fenigów


Kolekcje budowano i buduje się w oparciu o kontekst miejsca. Gromadzone są zatem monety państwa krzyżackiego, działającej kilkakrotnie mennicy malborskiej, monety i medale Prus Królewskich i Książęcych, numizmaty I-III Rzeczypospolitej oraz współczesne, a także obiekty związane z szeroko pojętą numizmatyką: kopie, banknoty, stemple mennicze, wagi dukatowe, żetony i inne.


W ostatnim dziesięcioleciu zasoby Gabinetu Numizmatycznego wzbogacone zostały o interesujące i cenne muzealia, które w większości prezentowane są na wystawie.
 

 Podskarbiówka malborska (liczman), 1593 r.

Podskarbiówka malborska (liczman), 1593 r.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.