PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Nabytki i dary Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014 - Zamek i miasto Malbork. Ikonografia i rzemiosło

 Zamek i miasto Malbork. Ikonografia i rzemiosło

 

Czas trwania wystawy: 6 czerwca – 30 sierpnia 2014
Miejsce wystawy: przyziemie Pałacu Wielkich Mistrzów, Zamek Średni
 

Trzecia wystawa z cyklu czasowych ekspozycji prezentujących nabytki oraz dary dla Muzeum Zamkowego ukazuje zamek i miasto Malbork w kontekście kolekcjonerskich zainteresowań tej instytucji. Eksponaty, z uwagi na ogólny i sprawozdawczy charakter wystawy, zaprezentowano w dwóch zasadniczych grupach.

Pierwsza grupa skupia zabytki będące źródłem informacji ikonograficznych oraz historycznych. Należą do niej: obrazy, grafika artystyczna, pocztówki, druki ulotne (plakat), a także mapy i dokumenty. Do grupy tej włączono również pamiątkowe naczynia ceramiczne z widokami zamku i miasta. Warto zwrócić uwagę na fakt zakwalifikowania do zbiorów, a zatem uznania za zabytkowe, pocztówek powstałych po roku 1945. Jedna z nich wykonana w latach 80. XX w. to karta dźwiękowa (będąca nośnikiem utworów muzycznych odtwarzanych na adapterach) z nadrukiem przedwojennej sylwety zamku. Pocztówka ta podobnie jak puzderko i talerzyk z pocz. XX w. były typowymi dla swoich czasów pamiątkami turystycznymi. Dziś jako muzealia są świadectwami rozwoju ruchu turystycznego i zainteresowania niezwykłym zabytkiem architektury obronnej i rezydencjonalnej jakim jest zamek Malbork. 
Jacob Nathanael Horning, Łyżka z ażurowym uchwytem, Malbork, ok. 1810 r., srebro


Pośród malarskich i graficznych przedstawień zamku i miasta Malbork, te pierwsze należą do rzadkości. Odzwierciedla to prezentacja ikonografii zamkowej i miejskiej na ekspozycji, gdzie dominują prace grafików. Nabyte do zbiorów dwa obrazy ukazujące wygląd wnętrz zamkowych, należą do najstarszych powojennych malarskich realizacji w zbiorach muzeum.
Drugą grupę stanowią wyroby rzemiosła artystycznego (z XVIII - XIX w.) oraz inne przedmioty użytkowe wytwarzane w Malborku lub zamawiane na potrzeby mieszkańców, miejskich instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw czy samego zamku (pochodzące z początku XX w.). W odróżnieniu od obiektów ukazujących ikonografię miasta i zamku przedmioty z tej kategorii są dużą rzadkością. Należą do nich m.in. srebrne sztućce, będące nie tylko podstawowymi przedmiotami życia codziennego, ale także lokatą kapitału w wartościowym kruszcu. Pośród pozostałych przedmiotów użytkowych wytwarzanych w Malborku, pozyskanych przez Muzeum, jest kilka przykładów wyrobów konwisarskich: talerz, misa i para wazoników. Zarówno srebrne sztućce, jaki i cynowe naczynia, stanowią świadectwo wysokiego poziomu lokalnej wytwórczości, ustępującego produkcji z wielkich miast pruskich (Gdańsk, Elbląg, Toruń) jedynie znacznie mniejszą skalą produkcji.

 

Błażej Iwanowski, Kruzganek na Zamku Wysokim w Malborku, 1949 r., olej, płótno
Błażej Iwanowski, Wielki Refektarz na Zamku w Malborku, 1949 r., olej, płótno


Przedmioty codziennego użytku stanowiące wyposażenie malborskich stowarzyszeń, np. miejscowej loży masońskiej "Pod trzema ukoronowanymi wieżami", hoteli i innych lokali są ciekawymi choć nielicznymi świadectwami funkcjonowania miasta przed 1945 rokiem.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.