PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / NIEZWYKŁA WYSTAWA W KWIDZYNIE

NIEZWYKŁA WYSTAWA W KWIDZYNIENIEZWYKŁA WYSTAWA W KWIDZYNIENIEZWYKŁA WYSTAWA W KWIDZYNIENIEZWYKŁA WYSTAWA W KWIDZYNIENIEZWYKŁA WYSTAWA W KWIDZYNIENIEZWYKŁA WYSTAWA W KWIDZYNIENIEZWYKŁA WYSTAWA W KWIDZYNIENIEZWYKŁA WYSTAWA W KWIDZYNIENIEZWYKŁA WYSTAWA W KWIDZYNIENIEZWYKŁA WYSTAWA W KWIDZYNIENIEZWYKŁA WYSTAWA W KWIDZYNIE

W piątek 23 maja 2014 r. na zamku w Kwidzynie, Oddziale Muzeum Zamkowego w Malborku otwarta została wystawa malarstwa i witraży artystów toruńskich Władysława i Wojciecha Koziołów. Zgodnie z założeniem Ewy Witkowicz-Pałki, autorki scenariusza i komisarza wystawy – pokazano na niej twórczość tandemu artystycznego: ojca - Władysława (rocznik 1929) i syna - Wojciecha (rocznik 1958). Obaj są witrażystami, konserwatorami witraży i malarzami. Od ćwierćwiecza pracują wspólnie, ale pozostają wierni swoim upodobaniom artystycznym. Obaj mają wyraziste profile artystyczne, wiele ich łączy, ale też różni. Obaj też silnie związani są z Muzeum Zamkowym w Malborku, gdzie zrealizowali wiele projektów.

Dyrektor Mariusz Mierzwiński pogratulował obu artystom wystawy, a Władysławowi Koziołowi gratulował ponadto jubileuszu 85. rocznicy urodzin. Gratulacje i życzenia przekazał także Andrzej Krzysztofiak - Burmistrz Kwidzyna.Wystawie towarzyszy katalog opracowany przez Ewę Witkowicz – Pałkę. Aranżacja i oprawa plastyczna ekspozycji jest dziełem Mariusza Stawarskiego.Po oficjalnej części wernisażu, na dziedzińcu zamkowym miała miejsce biesiada artystyczna. Wystawa Władysława i Wojciecha Koziołów wpisuje się w cykl monograficznych prezentacji współczesnych artystów, zapoczątkowany w kwidzyńskim zamku wystawą malarstwa Jerzego Wojciecha Bieleckiego, absolwenta, podobnie jak obaj Koziołowie, Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.