PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenne

Wydarzenia / Norweska wizyta studyjna

Norweska wizyta studyjnaNorweska wizyta studyjnaNorweska wizyta studyjnaNorweska wizyta studyjnaNorweska wizyta studyjnaNorweska wizyta studyjnaNorweska wizyta studyjnaNorweska wizyta studyjna

W dniach 19 – 23 października b.r. Muzeum Zamkowe w Malborku gościło dziesięcioosobową grupę pracowników Muzeum Sunnhordland i zabytkowego klasztoru Halsnøy w Norwegii. W ramach podróży studyjnej nasi goście zwiedzili Muzeum Zamkowe w Malborku, zabytki Fromborka i Elbląga, a także Sopot, stary Gdańsk i wybrane muzea w tym mieście.

We wtorek 20 października, w Centrum Konferencyjnym Karwan odbyło się robocze spotkanie z gośćmi z Sunnhordland. Pracownicy MZM zaprezentowali wybrane aspekty działalności naszej placówki. Pozwoliło to na podjęcie dyskusji nad kwestiami konserwatorskimi, organizacyjnymi i edukacyjnymi, oraz stanowiło przestrzeń do i nawiązaniem bezpośrednich kontaktów zawodowych z pomiędzy muzealnikami z Polski i Norwegii.

Wizyta studyjna Partnerów z Norwegi była jednym z trzech działań zaplanowanych w ramach projektu pn. "Działania konserwatorskie w zamku Malbork i w zabytkowym klasztorze Halsnøy – wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z Polski i Norwegii, w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej część "b", MF EOG 2009 - 2014.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.