PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Nowa organizacja ruchu turystycznego - otwarcie wschodnich terenów zamkowych

Od 29 kwietnia 2014 roku uległa zmianie organizacja ruchu turystycznego na zamku. W związku z zakończonymi pracami remontowo-budowlanymi Muzeum Zamkowe w Malborku udostępnia zwiedzającym zrewitalizowaną wschodnią część terenów zamkowych na tzw. Wale von Plauena.
 

Nowa trasa turystyczna obejmuje odrestaurowany Zespół Bramy Nowej z wewnętrznymi odcinkami murów obronnych, bastejami oraz Bramą Snycerską.
 

Brama Nowa stanowi historyczne wejście do zamku, które było wykorzystywane już za czasów krzyżackich. Cała fortyfikacja obronna (Nowa Brama, mury obronne, basteje, baszty) została stworzona przez Henryka von Plauen w latach 1411-1414 i później modernizowana. W 1945 roku w wyniku działań wojennych została poważnie zniszczona (pobierz rys historyczny autorstwa B. Jesionowskiego - załącznik PDF).
 

W 2006 roku Muzeum Zamkowe w Malborku opracowało koncepcję zagospodarowania terenów wschodniego przedmurza zamku. Dzięki funduszom zewnętrznym, w latach 2011-2013 odbudowano zniszczone elementy architektoniczne fortyfikacji Wału von Plauena, z Basztą Bramy Nowej oraz Basteją Rycerską, a także stworzono nowy obiekt recepcyjno-kasowy.

 

Dla usprawnienia ruchu turystycznego, w obrębie Bramy Nowej został udostępniony drugi punkt kasowo-recepcyjny o powierzchni około 600 m2 na dwu kondygnacjach. Dolna, podziemna kondygnacja mieści funkcje sanitarne (WC) oraz przechowalnie bagażu. Na poziomie parteru zlokalizowano kasę biletową, sklep muzealny oraz poczekalnię dla turystów.

 

Mamy nadzieję, że dzięki zakończonym pracom konserwatorsko-remontowym zwiedzanie zamku będzie nowym niezapomnianym doświadczeniem, a zakup biletu mniejszym stresem. Zrealizowane prace przywróciły oryginalne rozmiary zamku na odcinku wschodnim, co dla turysty stwarza wyjątkową okazję podziwiania dotąd niedemonstrowanej wschodniej panoramy zamku.

 

ZAPRASZAMY!

Wszystkie przeprowadzone prace aktywizacji turystycznej wschodnich terenów Zespołu Zamkowego zostały zrealizowane dzięki funduszom zewnętrznym - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach osi priorytetowej 6 – „Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe”. Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


loga

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.