PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojennePonad 300 ekslibrisów z całego świata na wystawie XXVII Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego

Wydarzenia / Odkryjmy wspólnie Smaki Dziedzictwa!

Odkryjmy wspólnie Smaki Dziedzictwa!

Masz pomysł na wydarzenie, które celebruje pomorskie smaki i ich historię? Przypominamy, że nadal trwa nabór projektów w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Tematem przewodnim są smaki dziedzictwa, a wydarzenia zorganizowane wokół tego konceptu mogą mieć różnorodne formy jak festyn, biesiada, spotkanie z gawędą, gra miejska, inscenizacja lub rekonstrukcja, kiermasz, koncert, konkurs, lekcje muzealne lub biblioteczne, projekcja filmowa, warsztaty rzemiosła lub kulinariów, seminarium lub sesja naukowa czy spotkanie z twórcą, podróżnikiem lub regionalistą. Wydarzenie lub projekt powinien odbyć 11/12 września lub 18/19 września, dlatego zachęcamy Was do zgłoszeń już teraz!

 

Najciekawsze projekty otrzymają promocyjne wsparcie od Muzeum Zamkowego w Malborku, które jest koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa na Pomorzu. Poznajmy wspólnie smaki dziedzictwa!

 

ZORGANIZUJ WYDARZENIE: https://edd.nid.pl/zorganizuj-wydarzenie/

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.