PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenneEdukacja muzealna online

Wydarzenia / ODSZEDŁ PROFESOR ANDRZEJ NOWAKOWSKI

ODSZEDŁ PROFESOR ANDRZEJ NOWAKOWSKI

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 4 marca 2017 r. odszedł na zawsze Prof. dr hab. Andrzej NOWAKOWSKI, wybitny archeolog i bronioznawca, wielki przyjaciel Muzeum Zamkowego, człowiek ogromnego serca.

Absolwent studiów archeologicznych na Uniwersytecie Łódzkim, pracownik początkowo tejże uczelni, od 1986 r. związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Zakładu Historii Uzbrojenia i pierwszy prodziekan Wydziału Nauk Historycznych. W latach 2005-2009 dyrektor Instytutu Archeologii UMK. 
Prof. Nowakowski zajmował się historią i archeologią pogranicza polsko-ruskiego i polsko-pruskiego, szczególnie zaś dziejami uzbrojenia średniowiecznego i archeologią pól bitewnych. Był jednym z najbardziej uznanych znawców dawnej broni w Polsce, w latach 80. ubiegłego wieku kierował pracami badawczymi na polach grunwaldzkich. 
Był autorem licznych publikacji z tych dziedzin, m.in. w 2005 r. nasze Muzeum wydało jego ważną pracę: "Wojskowość w średniowiecznej Polsce". W latach 1998-2014 związany był z Muzeum Malborskim jako członek działającej przy nim Rady Naukowej Muzeum. Zawsze uczynny i życzliwy kolega, służący dobrą radą, współtworzył przez ostatnie lata program działalności naszej instytucji.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.