PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenne60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku - Zapraszamy na konkurs wspomnieńPodcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Oświadczenie w sprawie kasztanowca na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku

Oświadczenie w sprawie kasztanowca na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku

OŚWIADCZENIE

 

Muzeum Zamkowe w Malborku oświadcza, że prace przy kasztanowcu zlokalizowanym w południowo-wschodniej części zespołu zamku w Sztumie wykonane zostały nielegalnie i bez zgody użytkownika terenu.

 

W grudniu 2020 r. na podstawie prawomocnego pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (decyzja nr ZN.5146.158-2.2020.MMr z dnia 27.10.2020 r.) Muzeum zleciło wycinkę zamierającego jesionu wyniosłego usytuowanego w południowo-zachodniej części zespołu zamkowego. Uzyskanie pozwolenia było poprzedzone wnioskiem Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, zwracającego się do Muzeum o podjęcie wycinki drzewa zagrażającego przechodniom. Pozwolenie zawiera warunek wykonania nasadzeń zastępczych na terenach zielonych będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

 

Pomimo przekazania przez Muzeum materiałów wskazujących na lokalizację zamierającego jesionu oraz wskazania przez naszych pracowników drzewa przeznaczonego do wycinki wybranemu wykonawcy, pracownik wykonawcy prac błędnie zlokalizował drzewo i rozpoczął wycinkę kasztanowca. Prace zostały przerwane w trakcie, zabezpieczono miejsca cięć pokostem.

 

Po ocenie stanu kasztanowca przez pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku zwrócono się do wykonawcy o sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej przez uprawnionego specjalistę.

Opinia dendrologiczna wpłynęła do Muzeum w ubiegłym tygodniu (22.02.2021 r.).

 

W dniu 11.02.2021 r. w odpowiedzi na pytanie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie przekazywano dokładną informację w tej sprawie, informując również że ekspertyza dendrologiczna w tamtym momencie była jeszcze wykonywana. Opinia dendrologiczna wraz z kopiami pozostałych dokumentów dotyczących sprawy aktualnie została przekazana również do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Muzeum Zamkowe w Malborku wstrzymywało się dotychczas z publicznym przekazywaniem informacji o zdarzeniu, chcąc uzyskać pełną wiedzę o stanie drzewa i ewentualnych możliwościach jego ratowania. Cięcia kasztanowca ani jego wycinka nie były intencją Muzeum. Niestety, wynikły z błędu wykonawcy. Dalszy sposób postępowania z uszkodzonym drzewem konsultowany będzie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w oparciu o posiadaną opinię oraz wiedzę specjalistów ds. zieleni urzędu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.