PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Otwarcie naszej wystawy pt. "Wspólne dziedzictwo" w Nordhorn

 Otwarcie naszej wystawy pt. "Wspólne dziedzictwo" w Nordhorn Otwarcie naszej wystawy pt. "Wspólne dziedzictwo" w Nordhorn Otwarcie naszej wystawy pt. "Wspólne dziedzictwo" w Nordhorn

W piątek, 14 czerwca, przedstawiciele Muzeum Zamkowego w Malborku i miasta Malborka uroczyście otworzyli w Nordhorn, w mieście partnerskim, wystawę pt.: "Wspólne Dziedzictwo".  Tym razem wystawa gości w pięknej bibliotece miejskiej.

Z ramienia Muzeum Zamkowego w uroczystościach udział wzięła Beata Stawarska - zastępca dyrektora Muzeum  oraz Marek Charzewski, burmistrz Miasta Malborka  i Katarzyna Fabiańska, odpowiedzialna w malborskim magistracie za kontakty z miastami partnerskimi.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy, po krótkim wystąpieniu Burmistrza Nordhorn –Thomasa Berlinga oraz przewodniczącego Komitetu Partnerskiego - Achima Haminga, zaproszeni goście wysłuchali wykładu dr hab. J.Trupindy pod tytułem „Wspólne dziedzictwo. Strategia zamku malborskiego 2019-2021”, który odczytała Katarzyna Fabiańska.

Przepiękne zdjęcia przedstawiające Zamek w Malborku, w Sztumie i w Kwidzynie oraz najważniejsze zabytki miasta przyciągnęły uwagę licznie przybyłych gości i z pewnością zachęcają do przyjazdu do Malborka. Wystawa pozostanie w bibliotece miejskiej przez dwa miesiące. Umieszczona jest w centralnym punkcie budynku, dlatego zobaczyć ją będzie miało okazję wielu mieszkańców Nordhorn.

Ekspozycja w Nordhorn jest kontynuacją cyklu wystaw MZM w miastach partnerskich. W kwietniu została otwarta w Monheim nad Renem, a na początku czerwca w Kilkenny i w Galway w Irlandii. Wkrótce rozpoczną się rozmowy z pozostałymi miastami partnerskimi Malborka. Jest to doskonała forma promocji nie tylko zamku, ale również miasta, co jest jednym z głównych celów partnerskiej współpracy.

W sobotę polska delegacja promowała miasto i zamek podczas Festiwalu Święta Kultur na straganie Miast Partnerskich zorganizowanym w Klasztorze Frenswegen w Nordhorn.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.