PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Otwarcie wystaw: "Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej" oraz "Tapiserie ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku w Zimowym Refektarzu "

Otwarcie wystaw: "Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej" oraz "Tapiserie ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku w Zimowym Refektarzu "Otwarcie wystaw: "Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej" oraz "Tapiserie ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku w Zimowym Refektarzu "Otwarcie wystaw: "Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej" oraz "Tapiserie ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku w Zimowym Refektarzu "Otwarcie wystaw: "Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej" oraz "Tapiserie ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku w Zimowym Refektarzu "Otwarcie wystaw: "Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej" oraz "Tapiserie ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku w Zimowym Refektarzu "Otwarcie wystaw: "Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej" oraz "Tapiserie ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku w Zimowym Refektarzu "Otwarcie wystaw: "Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej" oraz "Tapiserie ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku w Zimowym Refektarzu "Otwarcie wystaw: "Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej" oraz "Tapiserie ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku w Zimowym Refektarzu "Otwarcie wystaw: "Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej" oraz "Tapiserie ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku w Zimowym Refektarzu "Otwarcie wystaw: "Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej" oraz "Tapiserie ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku w Zimowym Refektarzu "

Dnia 5 grudnia 2014 roku odbyła się uroczystość otwarcia długo oczekiwanej wystawy pt. Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej. Zamek malborski od inkorporacji do rozbioru 1454-1772. To ekspozycja o charakterze historycznym, złożona z zabytków artystycznych i dokumentów, uzupełniona o fachowe komentarze. Opowiada o ponad trzystuletnim okresie polskich rządów na zamku malborskim, od czasów przejęcia go przez króla Kazimierza Jagiellończyka aż po pierwszy rozbiór Polski. Wystawa znajduje się w pomieszczeniach strychowych nad Infirmerią oraz kuchnią Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim.

Licznie przybyłych gości powitał dyrektor naczelny Muzeum Zamkowego Mariusz Mierzwiński. Szczególnie zaakcentował też obecność na otwarciu członków Rady Muzeum z jej przewodniczącym, prof. dr hab. Marianem Arszyńskim na czele. W dalszej części uroczystości zabrał głos współautor wystawy, kustosz w Pracowni Historii Zamku, Artur Dobry, który wraz zRyszardem Rządem przygotował scenariusz ekspozycji. Podziękowanie dyrektora Mierzwińskiego popłynęło również dla kreatora aranżacji plastycznej wystawy Leopolda Wdowiaka.

Po zapoznaniu się z wystawą Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej goście udali się do Pałacu Wielkich Mistrzów, gdzie we wnętrzu Zimowego Refektarza, odsłonięto ekspozycję trzech monumentalnych tapiserii ze zbiorów własnych Muzeum Zamkowego w Malborku. Są to nowożytne gobeliny (XVI-XVIII w.) pochodzące ze znanych flamandzkich ośrodków tkackich w Brukseli i Oudenaarde. Dwie z nich ilustrują epizody z dziejów biblijnych (Historia Jakuba) oraz z historii wojen antycznych; trzecia należy do leśnych werdiur krajobrazowych. Po kameralnej ekspozycji oprowadziła zaproszonych gości komisarz wystawy, kustosz Ewa Witkowicz-Pałka.

Wernisaż obu wystaw uświetnił znakomity koncert polskiej muzyki barokowej w wykonaniu młodego, ale w pełni profesjonalnego zespołu Laboratoire de la Musique z Bydgoszczy, który między innymi zagrał kompozycje Marcina Mielczewskiego i Adama Jarzębskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.