PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Otwarcie wystawy „Nabytki i dary Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014. Monety, Medale, Kopie, Banknoty”

Otwarcie wystawy „Nabytki i dary Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014. Monety, Medale, Kopie, Banknoty”

16 maja 2014 roku, o godzinie 16:00, w przyziemiu Pałacu Wielkich Mistrzów odbyła się uroczystość otwarcia wystawy „Nabytki i dary Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014. Monety, Medale, Kopie, Banknoty”.

To druga wystawa z tegorocznego cyklu, w ramach którego pokazywane są zabytki wpisane do inwentarzy malborskiego Muzeum w ostatnich dziesięciu latach. Ekspozycję otworzył wicedyrektor dr hab. Janusz Hochleitner. Następnie Joanna Czarnowska – kurator wystawy, opowiedziała o prezentowanych w gablotach i na planszach zabytkach numizmatycznych. Wśród ponad stu dwudziestu eksponowanych znalazły się między innymi monety krzyżackie – w tym szeląg Konrada von Jungingena, bity w malborskiej mennicy. Z rodzimej mennicy pochodzi także podskarbiówka malborska, zwana liczmanem, bita w czasach polskich. Obok monet na wystawie zaprezentowano historyczne oraz współczesne medale pamiątkowe i okolicznościowe, malborskie notgeldy, lokalne dukaty i numizmaty upamiętniające miasta leżące na Szlaku bursztynowym.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.