PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa „Bursztynowe Opus Pauliny Binek” od 6 czerwca w Muzeum Zamkowym w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Pocztowe kartki okolicznościowe z napisem 60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021

Pocztowe kartki okolicznościowe z napisem 60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021Pocztowe kartki okolicznościowe z napisem 60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021Pocztowe kartki okolicznościowe z napisem 60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021Pocztowe kartki okolicznościowe z napisem 60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021Pocztowe kartki okolicznościowe z napisem 60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021Pocztowe kartki okolicznościowe z napisem 60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021

Zbliżamy się do roku wyjątkowego dla naszej instytucji, sześćdziesiąt lat temu - 1 stycznia 1961 roku - Muzeum Zamkowe w Malborku oficjalnie rozpoczęło swoją działaność. Przez cały 2021 rok będziemy przypominać o tym i proponować Państwu udział w różnych wydarzeniach, zaczynamy wkrótce. Już 15 grudnia 2020 Poczta Polska wprowadzi do obrotu gratkę filatelistyczną - pocztowe kartki okolicznościowe z napisem 60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021, w łącznym nakładzie 1200 egzemplarzy. Autorką czterech projektów jest Jolanta Kacperska z Pracowni Plastycznej MZM. 

 

Kartki te kupimy w Urzędach Pocztowych: Malbork 1, oraz Gdańsk 50. Natomiast od 2 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021, w Urzędzie Pocztowym Malbork 1 stosowany będzie okolicznościowy datownik stały ozdobny, ze zmienną datą, z napisem 60 lat Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021. (projekt Jolanta Kacperska).

 

60 lat Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021

datownik stały ozdobny ze zmienną datą

stosowany od 2 stycznia 2021, Urząd Pocztowy: Malbork 1

projekt: Jolanta Kacperska

 

 

Kartki okolicznościowe, projekty Jolanta Kacperska

60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku

data wprowadzenia do obrotu 15.12.2020,

nakład po 300 sztuk, sprzedaż Urząd Pocztowy: Malbork 1, Gdańsk 50

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.