PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Ponad 25 mln zł dla zamku w Malborku

Widok zniszczonego zamku po II wojnie światowej

 

Muzeum Zamkowe w Malborku już wkrótce rozpocznie prace mające na celu konserwację Kościoła Najświętszej Marii Panny. Będzie to możliwe dzięki pozyskanym środkom europejskim w wysokości ponad 25 milionów złotych.


Zamkowy projekt "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku" otrzymał bardzo wysoką ocenę niezależnych ekspertów i co najważniejsze ogromną dotację w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014). Łączna kwota dofinansowania wszystkich pozytywnie rozpatrzonych wniosków wynosi 275 293 003,00 zł. Warto zauważyć, że do programu aplikowało prawie 300 instytucji kultury z całej Polski, a dofinansowanie przyznano jedynie 18 z nich. W tym gronie, na trzecim miejscu  znalazło się Muzeum Zamkowe w Malborku, z wnioskiem na kwotę 25 966 414,00 złotych.

11 lutego br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał decyzję o dofinansowaniu projektów do programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Malborski projekt „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” zakłada przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w obrębie zespołu pomieszczeń kościoła NMP, kaplicy św. Anny i Wieży Kleszej, tak by przywrócić je do stanu zbliżonego do pierwotnego. Celem zaplanowanej inwestycji finansowanej z Funduszu Norweskiego, oprócz odtworzenia historycznej przestrzeni architektonicznej sprzed zniszczeń wojennych, jest udostępnienie turystom wnętrza kościoła w kształcie sprzed zniszczeń, zyskanie nowej przestrzeni ekspozycyjnej, jak również przywrócenie na pierwotne miejsce detali architektonicznych integralnie związanych z tym wnętrzem.

- Kościół Najświętszej Marii Panny na zamku w Malborku jest najważniejszą świątynią Państwa Zakonnego w Prusach. Powstał w dwu etapach – w ostatniej ćwierci XIII wieku oraz w latach 1331–1343. Wtedy to ukształtował się on w formie, w jakiej dotrwał do zniszczenia w 1945 roku. Odbudowa przestrzeni architektonicznej kościoła w latach 60-tych XX wieku częściowo przywróciła kształt tej części zamku – wnętrze świątyni pozostawało nadal okaleczone. Dlatego ogromnie cieszy dofinansowanie przyznane naszemu Muzeum, dzięki któremu będziemy mogli przywrócić kościołowi jego świetność - zaznaczył dyrektor Mariusz Mierzwiński.

Projekt odbudowy kościoła NMP na zamku w Malborku zakłada również długo oczekiwaną rekonstrukcję posągu Matki Boskiej. 8-metrowa figura Madonny z Dzieciątkiem wykonana ze sztucznego kamienia i pokryta mozaiką, dzięki inwestycji po latach powróci na pierwotne miejsce, stanowiąc znów symbol Malborka.

- To bardzo dobra wiadomość – mówi Rafał Mańkus wicedyrektor MZM. Odbudowa kościoła, udostępnienie jego na nowo zaaranżowanej przestrzeni do zwiedzania stanowić będzie niewątpliwie kolejny magnes dla turystów. Cieszy bardzo wysoka ocena merytoryczna naszego wniosku, będąca dowodem profesjonalizmu i fachowości zespołu, który przygotowywał dokumentację projektową, w szczególności pracowników  z Działu Konserwacji Zamku.

Program jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


Materiały filmowe:

 

Kościół NMP na Zamku Wysokim - stam z 2014 roku
 
Kościół NMP na Zamku Wysokim (stan z 2014 roku)

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.