PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Powrót inwentarza z przedwojennych zbiorów zamkowych.

Powrót inwentarza z przedwojennych zbiorów zamkowych.Powrót inwentarza z przedwojennych zbiorów zamkowych.Powrót inwentarza z przedwojennych zbiorów zamkowych.Powrót inwentarza z przedwojennych zbiorów zamkowych.

Podczas dzisiejszej konferencji "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej", nastąpiło uroczyste przekazanie obiektu pochodzącego z dawnych zbiorów zamku malborskiego. Inwentarz kolekcji militariów "Blellsche Waffensammlung im Hochschloss Marienburg, 1894−1944" to niezwykle ważne źródło do historii jednej z największych, przedwojennych kolekcji zgromadzonych na zamku w Malborku.

 

Dokument obejmuje kolekcję broni zakupioną przez Konrada Steinbrechta, kierownika prac restauracyjnych na zamku w Malborku. Zbiór zawierał militaria od czasów pradziejowych po XIX-wieczne i później, już jako część kolekcji malborskiej, uzupełniany był o obiekty z 1. poł. XX w. Od końca XIX w. kolekcja prezentowana była w Zamku w Malborku, a w 1945 r. została rozproszona i rozkradziona. Wpisy w inwentarzu prowadzone były od 12 VI 1894 r. do 6 X 1944 r. – podaje Muzeum Historyczne we Wrocławiu.

 

Przekazany dar znajdował się w Gabinecie Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a dzięki uprzejmości i przychylności Dyrektora tego Muzeum dr. hab. Piotra Oszczanowskiego, stał się własnością Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

W jaki sposób i kiedy inwentarz malborski znalazł się we Wrocławiu?

 

Prawdopodobnie trafił tu pod koniec wojny i został zdeponowany w Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności, albo w biurze Konserwatora Zabytków Prowincji Dolnośląskiej. Razem z częścią zachowanych archiwaliów po wojnie przekazany został do nas – dodaje Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

 

Zobacz VIDEO z przekazania inwentarza.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.