PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineStraty wojennePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Pracownicy MZM z wizytą w Obwodzie Kaliningradzkim

Pracownicy MZM z wizytą w Obwodzie KaliningradzkimPracownicy MZM z wizytą w Obwodzie KaliningradzkimPracownicy MZM z wizytą w Obwodzie KaliningradzkimPracownicy MZM z wizytą w Obwodzie KaliningradzkimPracownicy MZM z wizytą w Obwodzie KaliningradzkimPracownicy MZM z wizytą w Obwodzie KaliningradzkimPracownicy MZM z wizytą w Obwodzie KaliningradzkimPracownicy MZM z wizytą w Obwodzie KaliningradzkimPracownicy MZM z wizytą w Obwodzie KaliningradzkimPracownicy MZM z wizytą w Obwodzie KaliningradzkimPracownicy MZM z wizytą w Obwodzie KaliningradzkimPracownicy MZM z wizytą w Obwodzie Kaliningradzkim

Na zaproszenie Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie oraz pana Vladimira Sozinova, prezesa Fundacji Odbudowy Zamku Bałga, w dniach 23 i 24 listopada br. na terenie Obwodu Kaliningradzkiego przebywała grupa pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku z dyrektorami: Mariuszem Mierzwińskim i Januszem Hochleitnerem na czele. W trakcie pobytu pracownicy Muzeum dokonali oględzin ruin komturskiego zamku w Bałdze oraz zapoznali się z planami dotyczącymi wykorzystania tego zabytku. Ze strony rosyjskiej m.in. dzieje tej warowni zaprezentował dr Anatol Bakhtin, autor jedynego opracowania w języku rosyjskim o dziedzictwie pokrzyżackich zamków oraz architekt i konserwator Artur Sarnitz. Przedyskutowano możliwość zagospodarowania z częściową odbudową zamku w Bałdze dla celów ruchu turystycznego. Stąd obecność konserwatorów malborskich - Mirosława Jonakowskiego i Bernarda Jesionowskiego. Wykonana została także szczegółowa dokumentacja fotograficzna ruin (państwo Bożena i Lech Okońscy). Na podstawie pozyskanych na miejscu informacji oraz w oparciu o własne badania i posiadane doświadczenie, pracownicy MZM sporządzą dla strony rosyjskiej koncepcję przyszłościowego postępowania z ruinami. Po drodze do Bałgi malborska delegacja zwiedziła Muzeum Miejskie w Mamonowie (otwarte w 2011 r.), gdzie znajduje się m.in. niewielki dział poświęcony zamkowi w Bałdze.

W kaliningradzkim Muzeum Bursztynu przeprowadzone zostały rozmowy na temat możliwości zorganizowania wspólnych muzealnych działań z wykorzystaniem środków z programu współpracy transgranicznej Polska - Litwa – Rosja. Warto zaznaczyć, iż rozmowy te zostały poprzedzone konsultacjami 23 listopada br. z Ministerstwem Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego (p. Denis Mironiuk). Pracownicy MZM zwiedzili także ekspozycję bursztynu, następnie z dużym zainteresowaniem zapoznali się ze wstępnymi wynikami badań archeologicznych na terenie zniszczonego zamku w Kaliningradzie. Prace prowadzone są w błyskawicznym tempie, a w przyszłym roku ma ruszyć odbudowa zamku! Malborscy muzealnicy zapoznali się także z efektami prac konserwatorskich w królewieckiej katedrze. Ze strony kaliningradzkich muzealników przewodnikiem w drugim dniu pobytu malborskiej delegacji była pani Victoria Cybor, która zawodowo zajmuje się wschodniopruską technologią obróbki bursztynu w XIX i XX w.

Omówiono też możliwości wspólnych przyszłych przedsięwzięć wystawienniczych w zakresie bursztynu. Kierownik Muzeum w Kwidzynie, Oddziału MZM, pan Janusz Cygański odbył ponadto spotkanie z dyrekcją Muzeum Historyczno–Artystycznego w sprawie możliwości zaprezentowania w Kaliningradzie w 2017 roku wystawy pt. „Malbork – wspólne dziedzictwo” i przyjęcia na zamku w Kwidzynie ekspozycji z Kaliningradu.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.