PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenneProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / „Przygoda z Madonną”

„Przygoda z Madonną”„Przygoda z Madonną”„Przygoda z Madonną”

W dniach od 8 do 13 lutego 2016 roku kustosz Ewa Kasprzyk z Działu Edukacji przeprowadziła konkurs internetowy, pt. Przygoda z Madonną. Jego celem było podkreślenie 55 – rocznicy działalności Muzeum Zamkowego w Malborku oraz upowszechnienie wiedzy o instytucji w ramach realizowanego obecnie projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku. Konkurs skierowany był do osób pełnoletnich i sprawnych fizycznie. Zadaniem uczestników było udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pięć pytań. W dniu 16 lutego o godz. 12.00 wicedyrektor ds. marketingu i administracji Rafał Mańkus w asyście komisji konkursowej wyłonił w drodze losowania laureatów konkursu. Komisję tworzyli: kurator ds. konserwacji architektury Mirosław Jonakowski, specjalista ds. konserwacji Anna Kobierowska oraz kustosz Ewa Kasprzyk. Osoba, która została wylosowana jako pierwsza  otrzymała możliwość ułożenia tessery mozaiki na monumentalnej figurze Madonny znajdującej się we wschodnim oknie chórowym kościoła zamkowego.
Zwycięzcą konkursu został pan Andrzej Graś z Malborka. W dniu 20 lutego laureat przybył do zamku, gdzie pod bacznym okiem specjalistów od układania mozaiki: Macieja Sęczawy oraz Anny Smyk, ułożył tesserę na dłoni legendarnej figury Madonny. Konserwatorzy zaprezentowali panu Andrzejowi swój warsztat pracy oraz udzielili fachowych wyjaśnień. Zdobywca nagrody miał również możliwość zapoznania się z zakresem prac prowadzonych w Kaplicy św. Anny oraz Kościele NMP na Zamku Wysokim.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.