PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Ród Sierakowskich na Ziemi Malborskiej - konferencja naukowa

 
Data konferencji:          20 luty 2013
Miejsce konferencji:     Ośrodek Konferencyjny KARWAN
 

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt. "Ród Sierakowskich na Ziemi Malborskiej", która odbędzie się dnia 20 lutego 2013 roku w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN.

 

PROGRAM KONFERENCJI


9.30 — 10.00 rejestracja uczestników - Karwan, Sala Konferencyjna

Uroczyste otwarcie konferencji przez dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusza Mierzwińskiego
Wystąpienie posła do Parlamentu Europejskiego Jana Kozłowskiego

Sesja I
Moderator dr hab. Janusz Hochleitner prof. UWM (Muzeum Zamkowe w Malborku)

10.15 —10.30 prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
(UWM, OBN w Olsztynie) Szlachta malborska w XVIII wieku

10.30 —10.50 mgr Maciej Kraiński - kierownik Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie (Muzeum Narodowe w Gdańsku) Panowie na Waplewie. Rodzina hrabiów Sierakowskich z Ziemi Malborskiej

10.50 —11.05
mgr Janusz Ryszkowski (Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej) Alfons i Adam Sierakowscy w świetle „Gazety Toruńskiej”

11.05 —11.20 mgr Andrzej Lubiński (Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej) Adam Sierakowski —uczony i podróżnik

11.20 —11.35 mgr Dobromiła Rzyska-Laube (UMK) Początki galerii waplewskiej za czasów Antoniego hr. Sierakowskiego


11.35 —11.50 mgr Łukasz Stawski (Muzeum w Kwidzynie) Zabytki z kolekcji hrabiów Sierakowskich z Waplewa Wielkiego w zbiorach Muzeum w Kwidzynie


11.50 —12.20 przerwa

Sesja II


Moderator Andrzej Lubiński prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej

12.20 —12.40 prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG, Instytut Kaszubski) Sierakowscy i Waplewo a redemptorysta, rekolekcjonista i misjonarz z Galicji o. Maksymilian Napiątek (1881-1933)


12.40 —12.55 prof. dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz (UWM w Olsztynie) Plebiscyt na Powiślu w świetle wybranych dokumentów


12.55 —13.10 dr Justyna Liguz (Kwidzyńskie Centrum Kultury) Plebiscyt na Powiślu - fakty znane i nieznane


13.10 —13.25 dr Tomasz Łaszkiewicz
(Instytut Historii PAN, Toruń) Więzi rodzinne w środowisku ziemian pomorskich w okresie międzywojennym


13.25 —13.40 dr Jan Chłosta (OBN w Olsztynie) Nad biografią Stanisława Sierakowskiego - pierwszego między Polakami w Niemczech


13.40 —13.50 mgr Anna Bogdanowicz (Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim)
Dzieło, które trwa


13.50 —14.00 mgr Piotr Szwedowski (UM w Malborku) Ulica Sierakowskich w Malborku


14.00 —14.30 dyskusja
 

Wstęp na konferencję jest wolny.

 

 


Patronat honorowy:

 

Organizatorzy:

       

    


      Patroni medialni:

          
   

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.