PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Rodzinne wyprawy rycerskie 2019

Rodzinne wyprawy rycerskie 2019Rodzinne wyprawy rycerskie 2019Rodzinne wyprawy rycerskie 2019Rodzinne wyprawy rycerskie 2019Rodzinne wyprawy rycerskie 2019Rodzinne wyprawy rycerskie 2019Rodzinne wyprawy rycerskie 2019Rodzinne wyprawy rycerskie 2019

RODZINNE WYPRAWY RYCERSKIE 2019

 

Od 15 lat w Muzeum Zamkowym realizowane są Rodzinne Wyprawy Rycerskie. Stanowią podsumowanie całorocznych działań edukacyjnych prowadzonych dla dzieci z Malborka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W trakcie Wyprawy, młodzi malborczycy podzieleni na zespoły, wędrują po zamku ze swoimi bliskimi. Poszukują Mistrzów Drogi. Aby ich odnaleźć muszą wykazać się nie tylko znajomością terenu, ale również wiedzą zdobytą podczas wielu zajęć. Mistrzowie czekają na drużyny ze specjalnymi zadaniami adresowanymi zarówno do dzieci jak i do rodziców.

 

Imprezy z udziałem bliskich zyskały szczególną popularność wśród malborskich przedszkoli. W bieżącym roku szkolnym zdecydowało się wziąć w nich udział pięć grup z Przedszkola nr 8 (dwie grupy), Przedszkola nr 10, Przedszkola nr 5 oraz Przedszkola Niepublicznego „ Pod Kasztanami”. Ogółem uczestniczyło w nich 370 osób.

 

Niektóre placówki przedszkolne łączą podsumowanie zajęć na zamku z zakończeniem roku szkolnego, co pozwala wzbogacić imprezy o uroczystą oprawę artystyczną. Uwieńczeniem całego przedsięwzięcia jest poczęstunek przy ognisku oraz gry i zabawy sprawnościowe. Rodzinne Wyprawy wpisują się w działania, które adresowane są do większej grupy młodych malborczyków. Przygotowanie tego rodzaju wydarzenia wymaga wiele pracy, nie tylko merytorycznej, ale również logistycznej, stąd nie wszystkie grupy decydują się na taki rodzaj podsumowania. W roku szkolnym 2018/2019 do programu zgłosiło się jedenaście grup przedszkolnych oraz osiem klas ze szkół podstawowych.

 

Z inicjatywy dyrektora Muzeum Zamkowego dotychczasowe działania zostały wpisane w wieloletni program, który otrzymał tytuł „Otwarte bramy”.

 

Więcej zdjęć możesz obejrzeć TUTAJ

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.