PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Rola muzeum w procesie edukacji

Rola muzeum w procesie edukacjiRola muzeum w procesie edukacjiRola muzeum w procesie edukacjiRola muzeum w procesie edukacjiRola muzeum w procesie edukacjiRola muzeum w procesie edukacjiRola muzeum w procesie edukacjiRola muzeum w procesie edukacji

Muzeum Zamkowe w Malborku, wspólnie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zaprosiło nauczycieli z miast i wsi województwa warmińsko-mazurskiego na konferencję podnoszącą temat roli Muzeum w procesie edukacji. Konferencję otworzył Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda, który po przywitaniu licznego grona nauczycieli i nakreśleniu ogólnej idei zorganizowania konferencji, oddał głos Warmińsko-Mazurskiemu Wicekuratorowi Oświaty panu Wojciechowi Cybulskiemu. Referaty wygłosili: Marek Stokowski  - Trasa Rodzinna i Szkolna w Muzeum Zamkowym w Malborku oraz Tomasz Bogdanowicz – Edukacja w drodze. Historia jednego pomysłu i co z tego wynikło.

 

Po przerwie, uczestnicy konferencji udali się do Zamku, prowadzeni przez Przewodników Malborskich Trasą Szkolną. Ostatnim elementem spotkania były warsztaty edukacyjne, prowadzone przez pracowników Działu Edukacji, który podjął się roli gospodarza wydarzenia. Warsztaty prowadzili: Jolanta Justa – Warsztat kaligrafii gotyckiej, Ewa Kasprzyk – Maswerk i inne ikony gotyku. Warsztat wykreślania i odwzorowywania, Arkadiusz Dzikowski – Koń, miecz, i hełm. Warsztat bronioznawczy, Tomasz Bogdanowicz – Życie codzienne mnicha-rycerza, czyli jak to ze śpiewem w klasztorach bywało. Warsztat śpiewu gregoriańskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.