PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Spotkanie dialogowe The Grand Tour of the Balic Sea

Spotkanie dialogowe The Grand Tour of the Balic SeaSpotkanie dialogowe The Grand Tour of the Balic SeaSpotkanie dialogowe The Grand Tour of the Balic Sea

W malborskim zamku, 20 lutego, odbyło się spotkanie dialogowe dotyczące programu The Grand Tour of the Balic Sea – Wielka Wyprawa Bałtycka. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele miasta, branża turystyczna oraz przewodnicy.

Liderem tego międzynarodowego przedsięwzięcia The Grand Tour of the Balic Sea, w którym bierze udział siedem obiektów z Listy UNESCO, z krajów wokół Morza Bałtyckiego, jest administracja Prowincji Gotlandia (Szwecja). Jednym z jego uczestników jest Muzeum Zamkowe w Malborku.

- W latach 2013 – 2015 wraz z naszymi partnerami przeprowadziliśmy studium wstępne tego programu - mówiła podczas spotkania Louise Hoffman Borgo, liderka przedsięwzięcia, reprezentująca miasto Visby na Gotlandii.

Prace zostały sfinansowane przez Instytut Szwedzki i Nordic Council of Ministers.
Obecnie liderzy przedsięwzięcia zamierzają rozwinąć ideę i wystąpić o środki europejskie INTERREG na realizację tej międzynarodowej inicjatywy z obszaru turystyki.

- Pragniemy także zaprezentować ów program i promować go wśród osób i instytucji związanych z poszczególnymi obiektami z Listy UNESCO, mając nadzieję, że przy tej okazji zdobędziemy wiedzę o wyzwaniach i możliwościach, jakie drzemiących w poszczególnych obiektach - wyjaśniała Louise Hoffman Borgo. - Spotkania dialogowe, jakie przeprowadzamy w krajach nadbałtyckich, dają nam okazję do spotkania osób reprezentujących sektor turystyczny, firmy prywatne, właścicieli posesji i gospodarzy miejsc na Liście UNESCO. Owe spotkania stanowią okazję do rozmowy o kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem turystyki i rozwojem gospodarczym w regionie.


Spotkanie robocze w zamku Malbork, miało dać okazję do przekazania podstawowych informacji o planowanym programie The Grand Tour of the Balic Sea – Wielka Wyprawa Bałtycka. Dzięki wymianie myśli będzie można wzbogacić program nowymi pomysłami, które mogą mieć ogromne znaczenie dla jego właściwej realizacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.