PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaStraty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / STUDYJNA WIZYTA W NORWEGII

STUDYJNA WIZYTA W NORWEGIISTUDYJNA WIZYTA W NORWEGIISTUDYJNA WIZYTA W NORWEGIISTUDYJNA WIZYTA W NORWEGIISTUDYJNA WIZYTA W NORWEGIISTUDYJNA WIZYTA W NORWEGIISTUDYJNA WIZYTA W NORWEGIISTUDYJNA WIZYTA W NORWEGIISTUDYJNA WIZYTA W NORWEGIISTUDYJNA WIZYTA W NORWEGIISTUDYJNA WIZYTA W NORWEGIISTUDYJNA WIZYTA W NORWEGIISTUDYJNA WIZYTA W NORWEGIISTUDYJNA WIZYTA W NORWEGIISTUDYJNA WIZYTA W NORWEGII

W licznych spotkaniach i prezentacjach multimedialnych uczestniczyła ośmioosobowa grupa przedstawicieli malborskiego zamku w Norwegii.  Delegacji przewodniczyli dyrektorzy Muzeum – Mariusz Mierzwiński i Janusz Hochleitner. W ramach wizyty studyjnej strona polska i norweska podejmowały dyskusje i wymianę doświadczeń w kwestiach konserwatorskich, organizacyjnych oraz edukacyjnych. Gospodarzami spotkania byli pracownicy Muzeum Sunnhordland i zabytkowego klasztoru Halsnøy. 
Wizyta studyjna była jednym z trzech działań zaplanowanych w ramach projektu „Działania konserwatorskie w zamku Malbork  i w zabytkowym klasztorze Halsnøy – wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z Polski i Norwegii”, w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej część "b", MF EOG 2009 - 2014.
W ramach kilkudniowej delegacji strona polska zapoznała się z zabytkami w Stavanger oraz specyfiką pracy i zbiorów Sunnhordland Museum. Jednym z punktów programu było także zwiedzanie historycznego dworu oraz ogrodów w Rosendal. W klasztorze w Halsnøy pracownicy Muzeum Zamkowego mieli okazję do obserwacji i uczestnictwa w lekcjach muzealnych prowadzonych przez partnerów z Norwegii. Ostatniego dnia delegacja z Malborka zwiedziła Bergen, zapoznając się przede wszystkim z zabytkowym centrum Starego Miasta, wpisanym na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. 
- To doskonały transfer doświadczeń i dokonań. W tym przypadku ciekawe są rozwiązania w zakresie popularyzacji i edukacji. Zwłaszcza, że mamy w malborskim zamku również gości ze Skandynawii. Ponadto dzięki takim projektom jest nawiązywane partnerstwo, które jest niezbędne przy inwestycjach współfinansowanych ze środków europejskich – wyjaśnia Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.