PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
XXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoMarlstoneKonferencja bibliotekarzy

Wydarzenia / Święci Orędownicy. Gotycka rzeźba na zamku w MalborkuWystawa Święci Orędownicy, ulokowana w dawnych sypialniach klasztornych na Zamku Wysokim, jest ekspozycją stałą, prezentującą zbiory Muzeum Zamkowego w Malborku w zakresie rzeźby gotyckiej. Jej głównym tematem jest kult chrześcijańskich świętych w czasach średniowiecza.

       Kim byli święci?

                    Komu i czemu patronowali?

                                          Jakich cudów dokonywali?

Wystawa jest okazją do spojrzenia na problem średniowiecznej pobożności z perspektywy sztuki tej epoki.

Celem wystawy jest nie tylko prezentacja zbiorów malborskiego muzeum, ale przede wszystkim wpisanie dzieł sztuki w szerszy kontekst, ich wzajemne zestawienie i pogrupowanie, w taki sposób, aby nadać całości narracyjnego charakteru. Święci Orędownicy to opowieść o kulturze, sztuce, religii i estetyce czasów średniowiecza.

Układ wystawy nie jest chronologiczny, lecz podporządkowany ikonografii i prowadzi widzów od ogółu do szczegółu, a więc od szerokiej perspektywy kultu świętych w średniowieczu, poprzez kult relikwii, aż do kultu świętych szczególnie popularnych na terenie dawnych Prus Krzyżackich, czyli przede wszystkim patronów Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.

Ekspozycja rozmieszczona jest w trzech salach, tzw. dormitoriach. W pierwszej znajdują się wyobrażenia męczenników i uzdrowicieli, a także szczególnie popularnych w średniowieczu Czterech Świętych Dziewic – Barbary, Katarzyny, Małgorzaty i Doroty.

W drugim pomieszczeniu zaprezentowano temat pobożności pasyjnej, a więc związanej z kultem Męki Chrystusa. Najważniejszym eksponatem jest tu kamienna figura Chrystusa modlącego się w Ogrodzie Oliwnym z 1390 roku, będąca jednocześnie najcenniejszym zabytkiem w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku.

Ostatnia sala została zaaranżowana z myślą o zaprezentowaniu ikonografii maryjnej, a także patronów zakonu krzyżackiego. Praktykowana przez Zakon mariolatria, czyli kult Najświętszej Marii Panny, była częścią strategii propagandowej mającej legitymizować militarną i misyjną działalność Krzyżaków, a tym samym usprawiedliwiać ich obecność w Prusach. Przedstawiający siebie jako lenników Marii, rycerze mieli za zadanie sławić cześć swojej Pani, bronić Jej królestwa przed poganami oraz nawracać niewiernych. Te ideologiczne przesłanki znalazły odzwierciedlenie w sztuce popieranej przez Zakon.

W tej części wystawy znalazły się dwa tryptyki dedykowane Najświętszej Marii Pannie, a także figury Madonn (Madonny z Dzieciątkiem, Madonny Tronujące) i przedstawienia Koronacji Marii. Ponadto, na uwagę zasługują kamienne posągi apostołów z Kolegium Apostolskiego z kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku oraz przedstawienia świętego Jerzego i św. Elżbiety z Turyngii.
  

Na wystawie zgromadzono przede wszystkim rzeźby drewniane i kamienne, a także przykłady malarstwa i złotnictwa. Przy czym, przykłady lokalnej twórczości snycerskiej zestawione zostały ze sztuką z terenu Wielkopolski i Śląska oraz pojedynczymi obiektami pochodzącymi z ośrodków europejskich, takich jak Kolonia czy Erfurt. Daje to możliwość zapoznania się ze sztuką średniowiecza w szerokiej perspektywie, ale także poprzez skontrastowanie wytwórczości różnych ośrodków, uwypukla odrębność artystyczną Prus.

Wyróżnikiem malborskiej ekspozycji jest strefa edukacyjna, której centralnym punktem jest kopia gotyckiej Madonny, z zaznaczonymi przekrojowo warstwami technologicznymi (od drewna przez warstwy podkładu i gruntu – po polichromię) oraz multimedia dające sposobność zapoznania się z etapami powstawania rzeźb drewnianych w średniowieczu.
Kurator wystawy – Monika Czapska zaprasza!
Obejrzyj zapowiedź ekspozycji w TV Malbork.

 

Data otwarcia:            20 kwietnia 2013
Miejsce ekspozycji:   dormitoria na Zamku Wysokim
Kurator wystawy:       Monika Czapska

 


Patronat honorowy wystawy:

 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bogdana Zdrojewskiego

 Patroni medialni:

        

          

          
    

Partnerzy:

     

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.