PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Sympozjum - Jezuici w Malborku...

Zapraszamy na sympozjum "Jezuici w Malborku a życie religijne na terytorium diecezji pomezańskiej w okresie nowożytnym", które odbędzie się dnia 17 października br., w Ośrodku Konferencyjnym Karwan. Wstęp na sympozjum jest wolny.

jezuici

Program:

10.00 - Otwarcie sympozjum przez dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusza Mierzwińskiego.

10.10 - 11.20 Sesja I
 
Nowożytne dzieje diecezji pomezańskiej – moderator Piotr Szwedowski.
 
Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (UWM), Diecezja pomezańska w okresie od 1466 do 1821 r.  
Ks. dr hab. Wojciech Zawadzki prof. UKSW (Elbląg-Warszawa), Życie zakonne Pomezanii od średniowiecza do naszych czasów. 
Ks. dr Mieczysław Józefczyk (Elbląg), Pomezania w czasie I wojny szwedzkiej.                                          
Ks. mgr Jan Żołnierkiewicz (Malbork), Empora w kościele św. Jerzego w Malborku. 
 
11.20 - 12.00 - przerwa kawowa, w trakcie której można nabyć publikację ks. Mieczysława Józefczyka „Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII w.” oraz uzyskać okolicznościowy wpis od Autora.
 
12.00 - 13.10 Sesja II
 
Jezuici w Malborku – moderator Janusz Hochleitner.
 
Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (UWM), Życie kościelne w Malborku w XV-XVIII w.      
Bp. prof. dr hab. Julian Wojtkowski (Olsztyn), Wybrane zagadnienia dotyczące życia codziennego i religijnego na podstawie treści „Kroniki jezuitów malborskich”.                                                             
Mgr Justyna Lijka (Muzeum Zamkowe w Malborku), O barokowym wystroju kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w świetle dziewiętnasto-wiecznych źródeł ikonograficznych ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku.                                                                                                  
Mgr Artur Dobry (Muzeum Zamkowe w Malborku), Siedziba kolegium jezuickiego na zamku w Malborku (XVIII-XIX w.).
 
13.10 - 13.40 Dyskusja i zakończenie obrad
 

Program konferencji (jpg) - pobierz

 Zaproszenie na sympozjum (jpg) - pobierz

 

Organizatorzy:

 

      

 

                                    

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.