PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenne

Wydarzenia / Szlak zamkowych tajemnic – trasa dla grup szkolnych

Szlak zamkowych tajemnic – trasa dla grup szkolnych

 

 

Nowa propozycja zwiedzania zamku Malbork skierowana do dzieci ze szkoły podstawowej i młodszych klas gimnazjum. Zamiast tradycyjnej formuły, opartej w głównej mierze na przekazie werbalnym, proponujemy dwugodzinną zabawę historyczną.

Klasa szkolna staje się drużyną rycerską, która otrzymuje zadanie odnalezienia ukrytego hasła. Litery poszukiwanych słów można zdobywać na zamkowej trasie, rozwiązując szereg zagadek i wypełniając zadania stawiane przez mistrza drogi (przewodnik w stroju historycznym). Skompletowane w zamku hasło daje młodym odkrywcom malborskich tajemnic możliwość spotkania z wielkim mistrzem zakonu. Dzieci uczestniczące aktywnie w zamkowej przygodzie, uzyskują wiele informacji o twierdzy nad Nogatem, zakonie krzyżackim, Królestwie Polskim i kulturze wieków średnich.


Uwaga: Drużyna rycerska nie powinna liczyć więcej niż 30 osób.

 

OPŁATY


Na trasę „Szlak Zamkowych Tajemnic” dla grup szkolnych wprowadza się następujące opłaty,  za jednorazowy wstęp do zamku z przewodnikiem:


Opłaty obowiązują do 14 kwietnia 2016 roku:

- bilet dla ucznia 11,00 PLN
- 1 opiekun na 10 uczniów – wstęp bezpłatny
- opłata za przewodnika w j. polskim 100,00 PLN
- opłata za przewodnika w j. obcym 180,00 PLNOpłaty obowiązują od 15 kwietnia do 30 września 2016 roku:


- bilet dla ucznia 13,00 PLN
- 1 opiekun na 10 uczniów – wstęp bezpłatny
- opłata za przewodnika w j. polskim 120,00 PLN
- opłata za przewodnika w j. obcym 180,00 PLNDostępne są dwie wersje tego programu:

* Wersja podstawowa - opłaty j.w.

* Wersja wzbogacona [w jej finale odbywa się uroczyste pasowanie na Odkrywców Zamkowych Tajemnic oraz turniej rycerski prowadzony przez znakomitych inscenizatorów (+ 80 minut)] - opłata j.w. plus dodatkowa opłata za rekonstrukcję turnieju rycerskiego bądź żywej lekcji historii - do wyboru   (+ 450,00 PLN - rezerwacja bezpośrednio u Pana Krzysztofa Góreckiego ,,Teatr Historyczny Chorągiew Komturstwa Gniewskiego" - tel. 602-326-824 ).

Kontakty:

Kasy muzeum tel. 055 647 09 78

Krzysztof Górecki  tel. 602-326-824

 


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.