PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Sztuka jest KUL porcelana i szkło

Sztuka jest KUL porcelana i szkłoSztuka jest KUL porcelana i szkłoSztuka jest KUL porcelana i szkłoSztuka jest KUL porcelana i szkłoSztuka jest KUL porcelana i szkłoSztuka jest KUL porcelana i szkłoSztuka jest KUL porcelana i szkłoSztuka jest KUL porcelana i szkłoSztuka jest KUL porcelana i szkłoSztuka jest KUL porcelana i szkłoSztuka jest KUL porcelana i szkłoSztuka jest KUL porcelana i szkłoSztuka jest KUL porcelana i szkłoSztuka jest KUL porcelana i szkłoSztuka jest KUL porcelana i szkło

W historycznym wnętrzu Łaźni Infirmerii w skrzydle północnym Zamku Średniego otwarta została wystawa porcelany i szkła ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL). Jest to druga odsłona prezentacji artystycznych zasobów lubelskiej placówki;  w styczniu tego roku udostępniono zwiedzającym malarstwo i rysunek, ulokowane w sali wystaw czasowych na Zamku Wysokim.

 

Uroczystego otwarcia ekspozycji dokonał dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w obecności rektora KUL, ks. prof. Antoniego Dębińskiego, kuratora ekspozycji ze strony KUL – dr Krzysztofa Przylickiego, oraz  kustosz Ewy Witkowicz-Pałka, kuratora z ramienia MZM.

 

- Chciałbym podziękować dyrektorowi za gościnność i otwarcie bram muzeum. Słowa wdzięczności kieruję również do wszystkich, którzy przyczynili się do otwarcia tej wystawy. Szczególnie dziękuję Pani Ewie Witkowicz-Pałka i dr Krzysztofowi Przylickiemu - powiedział podczas wernisażu ks. Prof. Antoni Dębiński, rektor KUL. – Oglądając tę wystawę życzę państwu wrażeń niezapomnianych i odczuć pięknych – dodał.

 

Obszerne, architektonicznie wyraziste, ceglane wnętrze dawnej łaźni wypełnione jest cennymi i kruchymi artefaktami ze słynnych europejskich i dalekowschodnich manufaktur: Berlina, Miśni, Wiednia, Chin i Japonii.

 

- Pośród wyselekcjonowanych ponad 70 eksponatów można podziwiać porcelanowe figurki oraz elementy zastaw stołowych w postaci barwnie zdobionych talerzy serwisowych, waz, pater na owoce i filiżanek oraz pucharów i szklanic – opowiedziała kustosz Ewa Witkowicz Pałka, kurator wystawy. - Dopełnieniem są portrety pary monarszej: Augusta III Sasa i Marii Józefy – z dynastii powszechnie kojarzonej z saską porcelaną.

 

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do końca września.

 

Film z wernisażu

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.