PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Targi AMBERIF 2015

Targi AMBERIF 2015Targi AMBERIF 2015

W dniach 25-28 marca 2015 roku Muzeum Zamkowe w Malborku promowało malborską kolekcję „Bursztynowe konteksty” na 22. Międzynarodowych Targach Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich.
Na stoisku ekspozycyjnym zamku, poza materiałami związanymi z bursztynem, znalazły się foldery i gadżety prezentujące realizację inwestycji w zespole Kościoła Najświętszej Marii Panny w Muzeum Zamkowym w Malborku. Z uwagi na fakt, że na gdańskie targi AMBERIF 2015 zjechało ponad 480 firm z Polski, Belgii, Brazylii, Czech, Etiopii, Hiszpanii, Holandii, Indii, Japonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Tajlandii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA oraz kupcy z ponad 50 krajów świata, stały się one doskonałym gruntem do prezentacji nowych inwestycji i wydarzeń, jakie mają miejsce na zamku i zachęcenia turystów do ponownego odwiedzenia Malborka. Targom Amberif towarzyszyły też liczne wydarzenia artystyczne i prestiżowe konkursy, m.in.: Międzynarodowy Konkurs na Projekt Biżuterii z Bursztynem AMBERIF DESIGN AWARD, Konkurs Mercurius Gedanensis im. Bogdana, wernisaże wystaw w Muzeum Bursztynu Muzeum Historii Miasta Gdańska i w nowej siedzibie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, a także wystawy indywidualnych artystów oraz prezentacje konkursowe.

Jednym z najważniejszych i najbardziej spektakularnych wydarzeń targów Amberif była Gala Amber Look Trends&Styles prezentująca najnowsze trendy sztuki jubilerskiej i nowoczesnego wzornictwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.