PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Tukums, Łotwa, 7 – 10 IX 2016

Tukums, Łotwa, 7 – 10 IX 2016Tukums, Łotwa, 7 – 10 IX 2016Tukums, Łotwa, 7 – 10 IX 2016Tukums, Łotwa, 7 – 10 IX 2016Tukums, Łotwa, 7 – 10 IX 2016Tukums, Łotwa, 7 – 10 IX 2016Tukums, Łotwa, 7 – 10 IX 2016Tukums, Łotwa, 7 – 10 IX 2016Tukums, Łotwa, 7 – 10 IX 2016Tukums, Łotwa, 7 – 10 IX 2016Tukums, Łotwa, 7 – 10 IX 2016Tukums, Łotwa, 7 – 10 IX 2016

W gościnnych progach neoklasycznego dworu Durbe w łotewskim mieście Tukums (pol. Tukum) odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckich oraz towarzysząca mu konferencja „Castles and Collections, Collections and Castles”. W piątek 9 IX, w odległym kilkadziesiąt kilometrów zamku Bauska (pol. Bowsk) miał miejsce XXVI Zjazd Generalny Stowarzyszenia, uzgadniający plan dalszych wspólnych działań czterdziestu placówek muzealnych mających siedziby w zamkach na terenie dziewięciu krajów wokół Morza Bałtyckiego. W obradach Zarządu i Zjazdu na Łotwie aktywny udział wzięli przedstawiciele Muzeum Zamkowego w Malborku: dyrektor Mariusz Mierzwiński (który od początku jest Wiceprezydentem Stowarzyszenia), kierownik oddziału w Kwidzynie Janusz Cygański oraz kustosz Marek Stokowski. W delegacji polskiej uczestniczyli ponadto koledzy z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - jego dyrektor dr Maria Kasprzycka oraz Grzegorz Stasiełowicz, który w ramach konferencji zaprezentował wykład Modern scenography and new technologies in former Teutonic Knights Castle in Podamcze.

Dzięki ogromnej życzliwości łotewskich gospodarzy uczestnicy Zjazdu mieli też okazję odwiedzić kilka innych obiektów zabytkowych w Kurlandii i Semigalii: barokowy pałac Rundale, zamek kawalerów mieczowych w Ventspils (pol. Windawa), a także muzea w Pastarins i Kuldiga.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.