PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / VI konferencja naukowa z cyklu Spotkania Malborskiego im. Macieja Kilarskiego „Ikonografia drzwi w wybranych programach ideowych średniowiecza” 10 września 2014, Ośrodek Konferencyjny Karwan, Przedzamcze

konferencja


Szanowni Państwo,


zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji Muzeum Zamkowego w Malborku „Ikonografia drzwi w wybranych programach ideowych średniowiecza”.

W tradycji "Spotkań Malborskich im. Macieja Kilarskiego", odbywających się co dwa lata, zatrzymujemy się głównie na zabytkach dawnej sztuki, a szczególnie na zabytkach architektury.

W problematykę tej debaty włączyliśmy kwestie średniowiecznej teologii, doktryn religijnych, jak również artystycznych czy literackich przejawów religijności, które można śledzić w zachowanych artefaktach. W sposób szczególny pragniemy zaprosić Państwa do zatrzymania się w miejscu o wyjątkowo bogatej wymowie symbolicznej – przed drzwiami czy też bramą, w strefie przejścia między sacrum a profanum, w miejscu oczyszczenia, tu gdzie milknie gwar, gdzie zbiega się początek i koniec. Tej refleksji sprzyjać będzie niezwykła wystawa „Porta Fidei. Romańskie Drzwi Płockie w Nowogrodzie Wielkim” autorstwa ks. prof. dr hab. Ryszarda Knapińskiego, poświęcona programowi ikonograficznemu Drzwi Płockich, prezentowana obecnie w naszym Muzeum, a także nowe wyzwanie konserwatorskie MZM - rozpoczęte w tym roku prace w zespole kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim, które obejmują między innymi portale w tym kościele, jak również w kaplicy św. Anny. Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w 2015 r. w „Studiach Elbląskich”.

 

Program Konferencji część I (jpg) - pobierz

Program Konferencji część II (jpg) - pobierz


Będziemy wdzięczni za przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji do 09 wrzesnia 2014r.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.