PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacjaStraty wojenne

Wydarzenia / Wernisaż nowej wystawy stałej: Prusowie. Życie i kultura mieszkańców średniowiecznej Pomezanii w XII – XV wieku.

Już od 20 kwietnia zapraszamy o zwiedzania nowej wystawy stałej w Sali Narożnej pod Kościołem na Zamku Wysokim.

 
Prusowie. Życie i kultura mieszkańców średniowiecznej Pomezanii w XII – XV wieku.
 
Prusowie. Życie i kultura mieszkańców średniowiecznej Pomezanii w XII – XV wieku.Nowa ekspozycja archeologiczna prezentuje zagadnienia związane z osadnictwem, gospodarką i kulturą mieszkańców jednego z plemion pruskich w dobie ekspansji Zakonu Krzyżackiego na terenie Pomezanii (XII – XV w.). Wystawa prezentuje materialne ślady kontaktów Prusów z Krzyżakami pozyskiwane podczas wieloletnich badań archeologicznych. Osią ekspozycji jest bardzo bogaty materiał zabytkowy pozyskany z wykopalisk na osadzie w Białej Górze, którą interpretuje się jako historyczny Zantyr. Poprzez przedmioty znalezione w trakcie badań archeologicznych poznajemy kulturę materialną i duchową mieszkańców, jednocześnie uzupełniając i konfrontując wiedzę, znaną wcześniej ze źródeł pisanych.
 
Prusowie. Życie i kultura mieszkańców średniowiecznej Pomezanii w XII – XV wieku.Ekspozycja podzielona jest na kilka bloków tematycznych obrazujących różne aspekty życia w średniowieczu. Prezentowane są przede wszystkim narzędzia codziennego użytku w gospodarstwie domowym, takie jak naczynia, noże, sierpy, nożyce, przęśliki. Elementy średniowiecznego stroju reprezentowane są przez ozdoby, takie jak paciorki, obrączki, różnego typu sprzączki i zakończenia pasa. Ponadto ekspozycja prezentuje broń, należącą do różnych typów i rodzajów, poczynając od topora, a kończąc na grotach i bełtach kuszy, uzbrojenie ochronne (fragment zbroi płytkowej) i oporządzenie jeździeckie (ostrogi).
 
Bliskość wody odgrywała dużą rolę w życiu mieszkańców Pomezanii, dlatego też jest ona głównym aspektem wystawy, który będzie powracał w prawie wszystkich elementach ekspozycji. Miała ona wpływ m. in. na rozwój rybołówstwa i szkutnictwa. Chociaż w średniowieczu były to zajęcia dodatkowe, odgrywały dużą rolę w rejonach nadmorskich i w pobliżu cieków wodnych. Na wystawie zaprezentowane zostaną rożnego rodzaju haczyki na ryby i ciężarki sieciowe. Jednym z elementów ekspozycji będą zabytki, które w średniowieczu funkcjonowały w wymianie towarowej, ilustrujące kontakty z ośrodkami zewnętrznymi oraz środki płatnicze.
 
 
Prusowie. Życie i kultura mieszkańców średniowiecznej Pomezanii w XII – XV wieku.
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.