PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Wiec Pomorski

zdjecie

 

W dniach 9 - 10 kwietnia, na terenie malborskiego zamku, już po raz trzeci odbędą się Targi Rekonstrukcji Historycznej "Wiec Pomorski".

"Wiec Pomorski” to kilkudziesięciu wystawców z kraju i zagranicy. W jednym miejscu i czasie, zobaczyć można będzie historyczne stroje i dodatki, elementy uzbrojenia, żywność naturalną, ceramikę historyczną, instrumenty dawne, pokazy rzemieślnicze i artystyczne, turnieje, warsztaty interaktywne, koncerty muzyki dawnej i folkowej. To również przestrzeń dla prezentowania oferty ośrodków muzealnych, branży turystycznej i eventowej, ośrodków turystyki historycznej, jak również firm specjalistycznych z obszaru ochrony zabytków i archeologii.

Do kogo adresowane są Targi?


- do grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających okres szeroko pojętego średniowiecza.
- do rzemieślników wytwarzających rękodzieło dawnymi technikami, oraz producentów ekologicznej żywności
- do jednostek muzealnych i paramuzealnych (skanseny, parki historyczne itp.)
- do administratorów obiektów zabytkowych
- do podmiotów gospodarczych i instytucji, zwłaszcza z branży turystycznej i eventowej, korzystających z oferty rekonstruktorów.
- do samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji kultury organizujących inscenizacje historyczne i wydarzenia rekonstrukcyjne
- do pracowni konserwatorskich i archeologicznych
- do wszystkich sympatyków żywej historii

Zapraszamy:
Sobota w godzinach od 11:00 do 18:00
Niedziela w godzinach od 10:00 do 15:00
 


Organizatorzy:

          fundacja fibula malbork


Patroni medialni:

 

logo tvp logo

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.