PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna online

Wydarzenia / Wiec Pomorski - Targi Rekonstrukcji Historycznej

Wiec Pomorski - Targi Rekonstrukcji HistorycznejWiec Pomorski - Targi Rekonstrukcji HistorycznejWiec Pomorski - Targi Rekonstrukcji HistorycznejWiec Pomorski - Targi Rekonstrukcji HistorycznejWiec Pomorski - Targi Rekonstrukcji Historycznej

11 kwietnia w Przyziemiu KARWANU odbyła się II edycja Targów Rekonstrukcji Historycznej „Wiec Pomorski”. Na oficjalnym otwarciu obecny był Marek Charzewski - Burmistrz Miasta Malborka,  Rafał Mańkus - Wicedyrektor ds marketingu i administracji Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Szymon Klein - czołowy pomysłodawca wydarzenia. W przedsięwzięciu wzięło udział kilkudziesięciu  wystawców z Polski i zagranicy. 
Idea powstania "Wieca pomorskiego" zrodziła się w głowach grupy przyjaciół z ruchu rekonstrukcyjnego. Pierwsza edycja zorganizowana była spontanicznie, w ciągu trzech tygodni, spotkała się z ciepłym przyjęciem odtwórców. 
Kolejny raz Przyziemie zamkowego Karwanu zamieniło się w niezwykły, barwny jarmark średniowieczny.
W jednym miejscu i czasie zobaczyć można było stroje i dodatki, elementy uzbrojenia, żywność naturalną, ceramikę historyczną, instrumenty dawne, sprawne repliki machin oblężniczych. Do interaktywnego udziału zapraszały kramy rzemieślnicze, warsztaty artystyczne i turnieje. 
Organizatorzy - Biuro Targów "Wiec Pomorski" serdecznie dziękują wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia.

"Wiec" 2015 okiem kamer z Elbląskiej Grupy Filmowej: https://www.youtube.com/watch?v=Zx-dGd03Ef4

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.