PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Wielokulturowe Cmentarzysko w Nowym Targu

Zadanie dofinansowane w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Celem nadrzędnym priorytetu jest zwiększenie świadomości zagadnień ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce poprzez kompleksowe opracowanie i publikację dotychczas niepublikowanych materiałów z cmentarzyska w Nowym Targu, gm. Stary Targ.
To wyjątkowe w skali tej części Polski stanowisko dostarczyło materiałów o rozpiętości czasowej sięgającej prawie 1000 lat. Uwidocznione są w nim w sposób szczególny zmiany kulturowe, które dotykały ziemie Dolnego Powiśla, począwszy już od okresu wczesnej epoki żelaza po czasy niespokojnej epoki -wędrówek ludów. Upowszechnienie wyników badań pozwoli na ich funkcjonowanie w obiegu naukowym i w bezpośredni sposób wzbogaci dziedzictwo archeologiczne regionu i kraju.

Celem zakładanego zadania będzie całościowe opracowanie wyników badań, prowadzonych na cmentarzysku w Nowym Targu. Materiały te dotychczas niepublikowane nie funkcjonują w sposób pełny w obiegu naukowym. Do ich pełnego opracowania konieczne jest wykonanie szczegółowej kwerendy naukowej i ponowna ich analiza typologiczno-chronologiczna. Wiąże się to także z wykonaniem szczegółowej dokumentacji rysunkowej i fotograficznej oraz analiz specjalistycznych. Zakładamy tu współpracę ze specjalistami z dziedziny branż innych niż archeologia-antropologiem, czy specjalistami w zakresie analiz tkanin i substancji drewnianych. Efektem końcowym będzie tu wydanie monografii tego stanowiska, ukazanej na tle przemian kulturowych, zachodzących na terenach dolnego Powiśla od okresu wczesnej epoki żelaza do okresu wędrówek ludów.

Opracowanie materiałów z cmentarzyska w Nowym Targu ma na celu publikacje różnych grup zabytków. Wielowątkowość tych materiałów skupia na sobie uwagę wielu grup archeologów, zainteresowanych nimi jako bogata baza materiału porównawczego, do prowadzonych przez nich studiów. Zasięg tej publikacji będzie obejmował również nie tylko środowiska zawodowych archeologów, ale także zainteresowanych tą problematyką studentów archeologii oraz generalnie wszystkich podejmujących problematykę pradziejów tej części Polski. Ponad to planuje się otwarcie czasowej wystawy, na której prezentowane będą zabytki pochodzące z omawianego stanowiska. Ekspozycja prezentowana będzie w Muzeum Zamkowym w Malborku, oraz w innych muzeach Polski. Wraz z wystawą. planowana jest publikacja informatora o wystawie, historii badań na stanowisku w Nowym Targu i eksponatach prezentowanych w gablotach.

Jako grupę docelową, do której skierowana będzie publikacja przyjęliśmy środowisko, które w swoich badaniach przejawiało zainteresowanie właśnie tą częścią Polski. Teren na którym położone jest cmentarzysko w Nowym Targu posiada tradycję badań archeologicznych i studiów nad zabytkami, sięgającą jeszcze XIX w. Były one kontynuowane także w XX w. przez różne instytucje i osoby prywatne, związane z różnymi ośrodkami badawczymi (muzea, instytuty archeologii uniwersyteckie, instytucje archeologiczne Polskiej Akademii Nauk).

Potencjalnymi odbiorcami są także wszyscy zainteresowani prahistorią tej części Powiśla oraz wszyscy chcący poznawać i propagować całokształt dziedzictwa kulturowego właśnie tej jego części. Dotyczy to w szczególności lokalnej społeczności. Plan promocji zakłada podjęcie działań mających na celu dotarcie również do tej grupy odbiorców. Potencjalnymi odbiorcami są także turyści odwiedzający Muzeum Zamkowe w Malborku. Projekt przewiduje wystawę prezentującą zabytki oraz materiały promocyjne, w tym w językach obcych.


 

 logo MKiDN

   

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.