PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Wszystkim Dzieciom, tym najmniejszym i tym trochę większym, składamy życzenia

Wszystkim Dzieciom, tym najmniejszym i tym trochę większym, składamy życzeniaWszystkim Dzieciom, tym najmniejszym i tym trochę większym, składamy życzeniaWszystkim Dzieciom, tym najmniejszym i tym trochę większym, składamy życzeniaWszystkim Dzieciom, tym najmniejszym i tym trochę większym, składamy życzeniaWszystkim Dzieciom, tym najmniejszym i tym trochę większym, składamy życzeniaWszystkim Dzieciom, tym najmniejszym i tym trochę większym, składamy życzeniaWszystkim Dzieciom, tym najmniejszym i tym trochę większym, składamy życzenia

Dzisiejsze święto jest dobrym momentem, żeby przypomnieć o najmłodszych Gościach Muzeum Zamkowego w Malborku. Nasze muzeum od wielu lat organizuje różnego rodzaju działania dla młodszych odbiorców sztuki. Ich wielokrotna i liczna obecność w średniowiecznej twierdzy sprawia nam nieskrywaną satysfakcję. Dlaczego? Ponieważ wbrew pozorom jest to odbiorca niezwykle wymagający. Co sprawia, że do nas wraca?

 

Jest ciekawy, a odczuwa niedosyt. Chce więcej. Kieruje nim chęć poznania, poszukiwania i odkrywania, wielozmysłowego doświadczania. Uczy się i bawi. Jego obecności na zamku towarzyszą prawdziwe emocje. Szczególnie wtedy, kiedy zaprosi do niego swoich bliskich. Okazję stanowią Rodzinne Wyprawy Rycerskie, które są podsumowaniem całorocznych działań edukacyjnych prowadzonych w muzeum. W trakcie imprezy, podzieleni na zespoły młodzi adepci sztuki wędrują po zamku, dzieląc się ze swoimi bliskimi wiedzą, którą zdobyli podczas zajęć. Dzieci w wieku przedszkolnym potrafią m.in. wymienić i wskazać elementy obronne zamku, wyjaśnić jak powstał bursztyn z inkluzją czy odpowiedzieć na pytanie: co to jest portal? Mali odkrywcy są w stanie wskazać cegły glazurowane i kształtki, odczytać wątki na zamkowym murze oraz sceny maryjne prezentowane na północnym portalu kaplicy św. Anny. W czasie Wyprawy uczestnicy poszukują także Mistrzów Drogi, którzy czekają na nich ze specjalnymi zadaniami. Zespoły układają m.in. wielkoformatowe puzzle zamkowej kwatery witrażowej i nazywają scenę albo korzystają z rozsypanki literowej. Wybierają ze skrzyni elementy garderoby krzyżackiej nazywając jej poszczególne części. Przyporządkowują insygnia władzy do wizerunku króla oraz wielkiego mistrza. Dobierają broń do uzbrojenia rycerskiego i husarskiego albo posługują się techniką frotażu, aby odcisnąć fakturę herbu cesarskiego. Uwieńczeniem całego przedsięwzięcia jest część plenerowa, podczas której odbywają się gry i zabawy średniowieczne oraz poczęstunek przy ognisku. Wspólne podsumowanie zajęć w formie Rodzinnej Wyprawy ma nie tylko charakter edukacyjny, ale jest również świadomym działaniem na rzecz społeczności, narzędziem budowania wspólnoty.

 

Czekamy na możliwość powrotu do zajęć kierowanych do najmłodszych Gości muzeum i na ponowne wspólne poznawanie zamku i jego historii.

 

Wszystkim Dzieciom, tym najmniejszym i tym trochę większym, składamy życzenia: dziecięcej energii i wyobraźni – na zawsze, wytrwałości w spełnianiu marzeń oraz codziennego odkrywania w świecie piękna, które bywa bliskie baśniowej fantazji.

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.