PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Wystawa „Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach” od 18 października w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wystawa „Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach” od 18 października w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa „Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach” od 18 października w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa „Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach” od 18 października w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa „Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach” od 18 października w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wystawa „Bilde von Prage. Czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 roku w państwie krzyżackim w Prusach”, która zaprezentuje efekty unikalnego międzynarodowego projektu badawczego z udziałem muzealników, konserwatorów oraz historyków sztuki i historyków będzie dostępna dla zwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku już od 18 października 2020.

 

O wystawie

 

Na wystawie zaprezentowane zostaną rzeźby kamienne, które powstały około 1400 roku, a ich pochodzenie badacze łączą z pracą twórców czeskich.

„Głównym wątkiem wystawy jest problem pojawienia się w Prusach na przestrzeni lat 1380-1400 dość licznej grupy wapiennych rzeźb, o wysokiej klasie artystycznej, reprezentujących styl piękny w redakcji czeskiej. W skali lokalnej było to zjawisko unikatowe, ale w szerszej (europejskiej) perspektywie raczej powszechne, związane z dominacją artystyczną środowiska praskiego oraz z uniwersalizmem formalnym w sztuce ostatniej ćwierci XIV stulecia. Pozwala to postrzegać teren państwa krzyżackiego jako region „aktywny”, wyczulony na prądy artystyczne płynące z największych ośrodków.(…) Tytuł wystawy nawiązuje do jedynej wzmianki źródłowej o czeskim imporcie na tereny państwa zakonnego, zachowanej w Tresslerbuchu (czyli księdze malborskiego skarbnika krzyżackiego). Wystawie towarzyszyć będzie odrębny katalog, niezależny od monografii projektu.” Czytamy w opisie koncepcji wystawy przygotowywanej przez Monikę Czapską z Muzeum Zamkowego w Malborku i dr hab. Monikę Jakubek-Raczkowską, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wystawę podzielono na trzy części:

 

Dział I. Genius loci. Rzeźba snycerska w państwie zakonnym w Prusach ostatniej ćwierci XIV wieku

Dział II. Bilde von Prage. Czeskie importy ok. 1400

Dział III. Pokłosie. Recepcja czeskiego stylu międzynarodowego w Prusach

 

Międzynarodowy projekt badawczy

 

„Dla Muzeum rozwój w obszarze badań naukowych i wyznaczanie standardów w tym zakresie jest jednym z celów strategicznych. Dormitoria zamku malborskiego stanowią piękne tło do prezentacji wysmakowanych artystycznie zabytków związanych ze stylem pięknym. W trakcie trwania wystawy będzie można wziąć udział w oprowadzaniach kuratorskich, wykładach i warsztatach związanych z tematyką eskpozycji, a tym samym poznać osobiście członków zespołu badawczego.” mówi Dyrektor Muzeum Janusz Trupinda.

 

Projekt jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, który dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik pozwala nam na świeże spojrzenie na unikalne zabytki z okresu średniowiecza. Kilka figur zostało zinwentaryzowanych techniką skanowania 3D, co pozwoliło na ich digitalizację. Pieta z kościoła św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim oraz znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku figura św. Elżbiety zostały poddane pracom konserwatorskim, podczas których badacze częściowo pozbyli się wielowiekowych zabrudzeń i na nowo odkryli ich piękno. Zbadanych zostało kilkanaście zabytkowych rzeźb zachowanych do dzisiaj w muzeach i kościołach Pomorza i ziemi chełmińskiej. Analizie poddane zostały techniki ich wykonania, materiał z jakiego zostały wyrzeźbione oraz ich forma i pierwotna funkcja.

 

„Muzeum Zamkowe w Malborku jest instytucją muzealną realizującą swoją misję wystawienniczą i edukacyjną, ale także inspirującą i prowadzącą badania naukowe. Zatrudnia wysokokwalifikowaną i kompetentną kadrę, jak też zaprasza do współpracy najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin. Wizyta na malborskiej wystawie to zatem możliwość spotkania z dziedzictwem kulturowym ziem dawnego władztwa krzyżackiego i pięknem średniowiecznych rzeźb. To także wyjątkowa okazja zapoznania się z metodologią współczesnych badań naukowych” – dodaje Dyrektor Janusz Trupinda.

 

Projekt „Styl piękny w redakcji czeskiej w Prusach – rzeźba kamienna z lat 1380–1400”, realizowany jest przez Muzeum Zamkowe w Malborku (Monika Czapska – koordynator, Jolanta Ratuszna i Agnieszka Ruszkowska) przy współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku, Narodowym Muzeum Morskim, dr. hab. Markiem Walczakiem z Instytutu Historii Sztuki UJ; dr. Matthiasem Wenigerem z Bayerisches Nationalmuseum w Monachium, dr. Wojciechem Bartzem z Zakładu Petrologii Eksperymentalnej Instytutu Nauk Geologicznych UWr oraz dr hab. Moniką Jakubek-Raczkowską z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, która pełni jednocześnie rolę opiekuna merytorycznego całego przedsięwzięcia.

 

Partnerami wystawy są: Muzeum Narodowe w Gdańsku i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

 

Instytucje użyczające zabytki: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku; Klasztor oo. Dominikanów w Gdańsku, Bazylika pw. św. Mikołaja w Gdańsku; Muzeum Narodowe w Gdańsku; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Kijewie Królewskim ; Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie; Muzeum Zamkowe w Malborku; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Malborku; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubuskim; Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bpa Jana Obłąka w Olsztynie; Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie; Muzeum Diecezjalneim. bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach; Muzeum Diecezjalne w Toruniu; Muzeum Okręgowe w Toruniu; Parafia Rzymskokatolicka Katedralna pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.