PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Wystawa „Conrad Steinbrecht. Życie i działalność zawodowa w świetle dokumentów archiwalnych”

Wystawa „Conrad Steinbrecht. Życie i działalność zawodowa w świetle dokumentów archiwalnych” poświęcona jest najwybitniejszemu konserwatorowi zamku malborskiego z przełomu XIX i XX wieku. Jest prezentacją części zachowanych dokumentów z archiwum osobistego Steinbrechta oraz fragmentu materiałów z ogromnej spuścizny po Zarządzie Odbudowy Zamku w Malborku. 

Zabytki pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku oraz z kolekcji dokumentacji historycznej Muzeum Zamkowego w Malborku.
Ważną częścią ekspozycji są zaprezentowane publiczności plansze ze skanami dokumentów i fotografii oraz licznymi komentarzami, które przybliżą fakty z życia Conrada Steinbrechta i jego działalności konserwatorskiej, naukowej, wydawniczej.
 
Autorzy wystawy: Artur Dobry, Ryszard Rząd (Muzeum Zamkowe w Malborku), Tomasz Kukowski (Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku)
 
Wystawa czynna: od 3 VII 2013 do 31 III 2014
Miejsce wystawy: Przyziemie Pałacu Wielkich Mistrzów

Obejrzyj relację TV Malbork z otwarcia wystawy (kliknij tutaj)

 

Załączniki:
Plakat wystawy (pdf)

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.