PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Wystawa CoolTour – wokół Funduszu Wymiany Kulturalnej

Przedzamcze Muzeum Zamkowego

Wystawa czynna od 17 września do 27 października 2011 r.

 

Wystawa CoolTour – wokół Funduszu Wymiany Kulturalnej prezentuje dokumentację zdjęciową z 40 wybranych projektów dofinansowanych w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na ekspozycję, zaprojektowaną przez Pracownię Projektowo-Dekoratorską z Poznania, składają się cztery, wolnostojące bryły, z których każda reprezentuje jeden z czterech obszarów tematycznych: muzyka i sztuki sceniczne, dziedzictwo kulturowe, sztuki plastyczne i wizualne oraz literatura i archiwa.

Fundusz Wymiany Kulturalnej powstał w 2008 r. z inicjatywy trzech Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Celem utworzonego Funduszu było wsparcie współpracy kulturalnej pomiędzy polskimi instytucjami a ich odpowiednikami z Państw-Darczyńców w zakresie m.in. muzyki i sztuk scenicznych, sztuk wizualnych i plastycznych, dziedzictwa kulturowego.

Fundusz Wymiany Kulturalnej dysponował kwotą ok. 40 mln zł, która umożliwiła dofinansowanie organizacji spektakli, koncertów, wystaw, jak również nawiązywanie i pogłębianie współpracy ekspertów, w takich dziedzinach jak np. konserwacja zabytków czy zarządzanie instytucjami kultury.

W latach 2008-2010 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu powierzono realizację Funduszu, w trakcie 5 naborów wniosków aplikacyjnych wybrało do realizacji ponad 70 partnerskich projektów.

W działaniach dofinansowanych przez Fundusz udział wzięło ponad 2 tysiące artystów oraz 400 instytucji, zorganizowano ponad 720 wydarzeń kulturalnych w Polsce, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, w których uczestniczyło ponad pół miliona widzów.
 

CoolTour – wokół Funduszu Wymiany Kulturalnej

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.