PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenne

Wydarzenia / Wystawa czasowa: Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na wystawę czasową Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku. Prace finansowane z funduszu norweskiego w latach 2006-2010.

Ekspozycja mieści się w dwu pomieszczeniach strychowych nad kuchnią Wielkiego Refektarza i Infirmerią. Ideą wystawy jest zaprezentowanie szerszej publiczności poszczególnych etapów realizacji działań konserwatorsko-budowlanych, prowadzonych w zachodnim skrzydle Zamku Średniego. Całość prac możliwa była dzięki grantom uzyskanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kliknij, aby zobaczyć, jak było kiedyś:

Sklepienie piwnicy pod Wielkim Refektarzem

 

Wystawa w przystępny sposób prezentuje fotograficzną dokumentację wykonanych prac. W doborze zdjęć kierowano się zasadą pokazania zarówno stanu przed, jak i po konserwacji, co daje każdemu zwiedzającemu możliwość samodzielnej oceny stopnia zmian. Pierwszą grupę stanowią widoki zewnętrza, na których ukazano między innymi mechaniczne czyszczenie i konserwacja lica elewacji, czy też prace dekarskie na dachach.

Osobny zbiór stanowią fotomapy pokazujące przekroje poprzeczne poszczególnych części zamku - elewację zachodnią Pałacu Wielkich Mistrzów, mur obronny skrzydła północnego z Basztą Kurza Stopa, kaplicę Wielkich Mistrzów. Zestawione ze sobą plansze wzbogacone są fotomapami sporządzonymi na podstawie fotografii Albrechta Meydenbauera z 1885 roku, co rozszerza kontekst współczesnych działań o historyczne już modyfikacje konserwatorskie z końca XIX wieku.

W drugim pomieszczeniu strychowym znalazły się zdjęcia prezentujące adaptację wnętrz zespołu pałacowego – od piwnic, przez pomieszczenia Wielkiego Refektarza i jego kuchni, garderoby i kaplicy Wielkich Mistrzów, aż po strychy, na których ulokowano ekspozycję.

Szczególnie podkreślone zostało także znaczenie prac wykonanych we wnętrzu Wielkiego Refektarza, przywracające częściowo wystrój z czasów steinbrechtowskich.

Wystawa dała ponadto możliwość pokazania po raz pierwszy wykonanego na tynku portretu jednego z pracowników zatrudnionych przy pracach malarskich w Wielkim Refektarzu w 1912 roku, zdjętego ze ściany podczas prac konserwatorskich przy polichromiach w 2006 roku.

Kliknij, aby zobaczyć, jak było kiedyś:

 

Miejsce: Strychy nad Infirmerią, Zamek Średni
Kurator: Bernard Jesionowski

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.