PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Wystawa filatelistyczna: Dawne ziemie krzyżackie w walorach filatelistycznych i dokumentach pocztowych

 

Wystawa filatelistyczna

W dniach od 20 lipca do 02 sierpnia 2010 roku, w ramach obchodów Roku Grunwaldzkiego na Zamku w Malborku, na poddaszu Zamku Średniego odbędzie się wystawa filatelistyczna DAWNE ZIEMIE KRZYŻACKIE NA WALORACH FILATELISTYCZNYCH I DOKUMENTACH POCZTOWYCH. Wystawa ta jest filatelistyczną przygodą związaną z wątkiem pocztowej dokumentacji, funkcjonującej w czasach dawnych oraz współczesnych na dawnych ziemiach  krzyżackich. Odwiedzający wystawę zapoznając się ze zbiorami będą mieli szansę odbyć niezwykłą podróż przez wieki i wzbogacić wiedzę historyczną o dawnych ziemiach krzyżackich. Wśród wystawianych eksponatów można ujrzeć walory filatelistyczne powiązane nie tylko z bogatą historią państwa polskiego, ale również takie, które przedstawiają fakty polityczne, kulturowe i społeczne, które znalazły swe miejsce w dziejach polskich. A wszystko to przedstawione zostanie za pośrednictwem znaków pocztowych w postaci bloków okolicznościowych, całostek pocztowych, arkusików, stempli okolicznościowych i pocztowych oraz innych nośników dokumentacji pocztowej.

Wśród wystawców – właścicieli eksponatów znajdą się znawcy filatelistyki, a wśród nich:

► Regina Zalewska – pracownik Poczty Polskiej S.A. i filatelistka z Torunia
Trąbka – Symbol Poczty na znaczkach Pocztowych Europy
Zbiór przedstawia obraz organizacji poczty w Europie do czasów obecnych i pokazuje różnorodność usług pocztowych wykonywanych przez poczty w Europie na przestrzeni wieków.

► Edward Hadaś – filatelista z Gdańska
Poczty w Gdańsku w Czasach Prus 1466-1871
Zbiór obejmuje korespondencję poczt z i do Miasta Gdańska przez poszczególne rodzaje poczt: posłańcze, miejskie, królewskie, napoleońskie, pruskie i płn.-wsch. Okręgu pocztowego.

► Jan Cisoń – filatelista z Debrzna
Państwo Polskie – Lekcja Historii
Na szczególną uwagę w tym zbiorze zasługują listy dotyczące ważnych wydarzeń w dziejach Polski, w tym list z XVI w. pisany łaciną, a dotyczący regionu kolebki państwowości polskiej – trójkąta Gniezno-Poznań-Pyzdry oraz list Króla Jana Kazimierza z jego własnym podpisem, dotyczący pozwolenia Gdańszczanom budowy Kościoła Karmelitów Bosych w Gdańsku.

► Bernard Jesionowski – pracownik Muzeum Zamkowego w Malborku i filatelista z Malborka
Poczta na Wlk. Żuławach Malborskich 1722-1945
Zbiór przedstawia walory z obszary Wlk. Żuław prezentujący rozwój sieci pocztowej w latach 1772-1945.
Poczta w Malborku od 1950 Roku
Zbiór obejmuje okres od końca XVI w. do 1950 roku i dotyczy zakresu historii poczty.
Epidemia Cholery 1831 Roku w Regencji Gdańskiej
Walory pocztowe, w tym przesyłki obiegowe niosące znamiona odkażania przesyłek z terenu Regencji Gdańskiej z 1831 roku.

► Jerzy Zimnicki – filatelista z Malborka
Datowniki Okolicznościowe i Stałe Ozdobne w Malborskich Urzędach Pocztowych 1947-2010
Zbiór obejmuje walory pocztowe z lat 1947-2010 powstałe w malborskich urzędach pocztowych.
Motyw Grunwaldu na Znaczkach i Wydawnictwach Pocztowych
Zbiór tematycznie związany z Bitwą pod Grunwaldem.

► Edward Bogdanowicz – filatelista z Gdańska
Symbole Gdańska na Znaczkach Pocztowych
Zbiór przedstawia uniwersalne symbole Gdańska – elementy architektury, znanych faktów politycznych, kulturowych i społecznych, które łączą pokolenia gdańskich dziejów.

► Karol Wyszyński – filatelista z Elbląga
Dzieje Oręża Polskiego
Zbiór przedstawia dzieje militarne państwa polskiego, począwszy od Polski Piastowskiej, aż do końca II Wojny Światowej.
Elbląg
Zbiór tematyczny i dokumentalny dotyczący historii miasta i pocztowych wydarzeń historycznych w Elblągu.

► Kazimierz Czernikowski – filatelista z Elbląga
65 Lat Poczty Polskiej w Elblągu
Zbiór obejmuje okres z lat 1945-2010 i dotyczy 65 lat działalności Poczty Polskiej w Elblągu, niegdyś miasta krzyżackiego.

► Bogdan Wichrowski – filatelista z Elbląga
600-Lecie Bitwy Grunwaldzkiej
Mikołaj Kopernik

Zbiór przedstawia stare zamki, kościoły z okresu XV w.

► Jakub Rydziński – filatelista z Torunia
Mikołaj Kopernik
Eksponat pokazuje jak wybitnym człowiekiem był Mikołaj Kopernik – Obywatel Całego Świata.

Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Elblągu i Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zapraszają do obejrzenia zaprezentowanej wystawy filatelistycznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.