PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineStraty wojenne

Wydarzenia / Wystawa fotograficzna “Obiektywem Mistrza Kazimierza Lelewicza”

 

Wystawa otwarta: 30 maja  - 13 września 2015
Miejsce wystawy: Łaźnia Infirmerii - Zamek Średni
Kurator wystawy: Wiesława Połom-Jakubowicz

 

Kazimierz Lelewicz (1896 Lubartów -1986 Gdańsk), inżynier budownictwa kolejowego, fotografik, wywodził się z „wileńskiej szkoły”, był uczniem Jana Kuruszy-Worobiewa portrecisty, Ferdynanda Ruszczyca malarza i Jana Bułhaka fotografika. Współzałożyciel i pierwszy prezes Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego powstałego w 1947 roku, kierował Studium Fotografiki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (1948-1970).

Eksperymentował z różnymi technikami fotografii artystycznej, łączył w charakterystyczny sposób elementy fotografii piktorialnej i modernistycznej maniery. Jego prace cechuje precyzja utrwalania obrazu z dobrze wystudiowaną kompozycją charakterystyczna dla fotografii reportażowej, ale także odmienność spojrzenia wyrażona stosowaniem oryginalnych kątów fotografowania i zbliżeń, a nadto wszystko wysmakowana i niepowtarzalna nastrojowość, na przykład pejzażu. 

Głównym celem wystawy jest pokazanie nieprzemijającego piękna zamku, utrwalonego w niezwykłych, bardzo nastrojowych ujęciach fotograficznych. Dodatkowo turysta otrzymuje możliwość porównania widoków zamku z lat 1946-1962 ze stanem obecnym, a w tym niejednokrotnie z ogromem prac wykonanych w minionych latach.

Na wystawie widz prowadzony jest od ogólnych widoków zamku przez obrazy jego poszczególnych części – „zwiedza” Zamek Średni, Wysoki, tarasy zachodnie, Przedzamcze - uzupełnione urokliwymi detalami architektronicznymi. Przejście do kolejnych miejsc akcentuje widok odpowiedniej bramy zamkowej.

 Na wystawę przygotowano 64 czarno-białe fotografie zamku malborskiego wykonane przez artystę fotografika profesora Kazimierza Lelewicza w pierwszych kilkunastu latach powojennej historii zamku malborskiego, w dwóch ważnych okresach jego dziejów - wkrótce po wojnie oraz w pierwszym roku działalności Muzeum Zamkowego.
Utrwaliły obraz zniszczeń, odradzanie się życia w zrujnowanym zamku i niepowtarzalne, ponadczasowe jego piękno.

Zapraszamy na otwarcie wystawy 29 maja 2015 roku o godz. 16:00 do Łaźni Infirmerii - wstęp wolny.

 

Pobierz zaproszenie na otwarcie wystawy 29 maja 2015  avers- kliknij tutaj
Pobierz zaproszenie na otwarcie wystawy 29 maja 2015 revers- kliknij tutaj

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.