PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Wystawa Muzeum Zamkowego w partnerskim mieście Monheim nad Renem

Wystawa Muzeum Zamkowego w partnerskim mieście Monheim nad RenemWystawa Muzeum Zamkowego w partnerskim mieście Monheim nad RenemWystawa Muzeum Zamkowego w partnerskim mieście Monheim nad RenemWystawa Muzeum Zamkowego w partnerskim mieście Monheim nad RenemWystawa Muzeum Zamkowego w partnerskim mieście Monheim nad RenemWystawa Muzeum Zamkowego w partnerskim mieście Monheim nad RenemWystawa Muzeum Zamkowego w partnerskim mieście Monheim nad RenemWystawa Muzeum Zamkowego w partnerskim mieście Monheim nad Renem

W piątek, 5 kwietnia br., w Urzędzie Miasta Monheim nad Renem, mieście partnerskim Malborka, nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy zat. „Wspólne dziedzictwo” przygotowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku.

Z ramienia Muzeum Zamkowego w uroczystościach udział wzięli dr hab. Janusz Trupinda – dyrektor Muzeum, Beata Stawarska - zastępca dyrektora , dr hab. Karol Polejowski oraz Katarzyna Fabiańska, odpowiedzialna w malborskim magistracie za kontakty z miastami partnerskimi. Podczas uroczystego otwarcia wystawy, po krótkim wystąpieniu Burmistrza Monheim - Daniela Zimmermanna, zaproszeni goście wysłuchali wykładu  dr hab. J. Trupindy pod tytułem „Wspólne dziedzictwo. Strategia zamku malborskiego 2019-2021”.

Bardzo interesujący wykład w połączeniu z przepięknymi zdjęciami przedstawiającymi Zamek  w Malborku, w Sztumie i w Kwidzynie oraz najważniejsze zabytki miasta przyciągnęły uwagę gości i z pewnością zachęciły do przyjazdu do Malborka. Wystawa pozostanie w ratuszu miejskim przez 6 tygodni. Umieszczona jest w centralnym punkcie budynku, dlatego zobaczyć ją będzie miało okazję wielu mieszkańców Monheim. Ekspozycja w Monheim nad Renem otworzyła cykl wystaw MZM w miastach partnerskich. Kolejna planowana jest na początku czerwca w Kilkenny w Irlandii. Wkrótce rozpoczną się rozmowy z pozostałymi miastami. Jest to doskonała forma promocji nie tylko zamku, ale również miasta, co jest jednym z głównych celów partnerskiej współpracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.