PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenne

Wydarzenia / Wystawa: PACIFICA TERRA Prusowie - Słowianie - Wikingowie u ujścia Wisły

24 czerwca 2004 – 15 października 2006

 

PACIFICA TERRA Prusowie – Słowianie – Wikingowie u ujścia Wisły

Prezentowana w malborskim zamku wystawa na pierwszy rzut oka wydaje się przypadkowa i mało związana z miejscem eksponowania. Jej podstawowym założeniem jest bowiem archeologiczna prezentacja kultury i gospodarki mieszkańców terenów leżących u szeroko rozumianego ujścia Wisły. Od najdawniejszych czasów była to ziemia niezwykła, gdzie krzyżowały się szlaki handlowe, kultury i polityczne interesy. Stanowiła ekscytującą mieszankę zwyczajów i kultur. Chronologicznie wystawa obejmuje okres od V-XIII w., od schyłku starożytności po wczesne średniowiecze. W tym czasie dochodzi na prezentowanym obszarze do spotkania Estów/Prusów, Wikingów i Słowian.

PACIFICA TERRA Prusowie – Słowianie – Wikingowie u ujścia WisłyWystawa prezentuje materialne ślady tych kontaktów, mozolnie pozyskiwane przez archeologów. Punktem centralnym i niejako osią ekspozycji jest znakomity materiał pozyskany z wykopalisk w Janowie Pomorskim, gdzie odkryto pozostałości po dawnym emporium handlowym Truso. Od ponad dwudziestu lat trwają tam badania, które co roku przynoszą liczne i wspaniałe odkrycia. Dzięki nim dowiadujemy się o skali rozległych kontaktów handlowych i transakcjach tam dokonywanych, poznajemy kulturę materialną i życie codzienne mieszkańców. Poprzez przedmioty pozyskane w trakcie badań archeologicznych uzupełniamy i sprawdzamy wiedzę pozyskaną ze źródeł pisanych, poznając przy tym zamieszkujących tam ludzi. Jest już dziś niemal pewne, że olbrzymią osadę (w latach świetności zajmowała powierzchnię ok. 15-20 hektarów) zamieszkiwali w większości Skandynawowie. Na podstawie najnowszych odkryć można również postawić tezę, że emporium w Truso działało dłużej, niż do tej pory przyjmowano. Było czynne jeszcze w połowie wieku XI. Do tego czasu było absolutnym centrum prezentowanych na niniejszej wystawie ziem. Po jego upadku teren między Wisłą i Pasłęka oraz Zalewem Wiślanym stał się miejscem współistnienia osadnictwa pruskiego i słowiańskiego. Stał się również obiektem zainteresowania ze strony książąt polskich i terenem zrazu pokojowych działań chrystianizacyjnych. W XIII w. do grona zainteresowanych zbrojnym podbojem plemiennych terytoriów Pomezanów i Pogezanów doszedł świeżo sprowadzony na pogranicze mazowiecko-pruskie Zakon NMP Domu Niemieckiego w Jerozolimie.

PACIFICA TERRA Prusowie – Słowianie – Wikingowie u ujścia WisłyMuzeum w Elblągu i Muzeum Zamkowe w Malborku od wielu lat zajmują się badaniami naukowymi związanymi z problematyką osadnictwa tego regionu. W latach 1980-1990 wspólnie uczestniczyły w projekcie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Pradzieje terenów położonych na wschód od dolnej Wisły, a w latach 1994-1996 w programie Adalbertus, prowadzonym przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie na południowych obrzeżach jeziora Druzno. Wielkim wkładem w poznanie prehistorycznej przeszłości rejonu ujścia Wisły było m.in. zbadanie kompleksu wielkich grodów nadwiślańskich przez zespół archeologów Muzeum Zamkowego w Malborku, natomiast odkrycie i wieloletnie interdyscyplinarne badania wykopaliskowe wikińskiej osady Truso to m.in. dorobek archeologów elbląskich. Na wystawie zobaczymy wyniki tych i innych wieloletnich, żmudnych badań.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.