PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Wystawa Poplenerowa

Wystawa PoplenerowaWystawa PoplenerowaWystawa PoplenerowaWystawa PoplenerowaWystawa PoplenerowaWystawa PoplenerowaWystawa PoplenerowaWystawa PoplenerowaWystawa Poplenerowa

Jesienią 2014 roku, w gościnnych murach naszego Muzeum, odbył się niezwykle interesujący plener artystyczny.  Uczestnikami owego pleneru, który odbywał się pod szumną nazwą: „Zamek Malbork 2014”, byli studenci kierunku Grafiki, Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku. Młodych artystów przyjął pod swoje opiekuńcze skrzydła Dział Edukacji. Tematem przewodnim zeszłorocznego wydarzenia był nasz Zamek, a Muzeum Zamkowe w Malborku i Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych, w tym czasie nawiązały stałą współpracę. Prowadzącymi plener byli wykładowcy PJATK: dr Beata Cedrzyńska (malarstwo i rysunek) i mgr Leszek Żurek (fotografia).

 

Od 18 czerwca 2015 r., możemy podziwiać efekty owego pleneru, prezentowane przez Koło Naukowe Animacji Wydarzeń Artystycznych AWA PJATK i Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku w formie wystawy pt.„PLENER ARTYSTYCZNY ZAMEK MALBORK 2014”. Wystawa została usytuowana w Piwnicach pod Wielkim Refektarzem. Pierwsza prezentacja prac plenerowych zorganizowana była przez Koło AWA na terenie uczelni w Gdańsku.

 

Obok poplenerowych dokonań młodych adeptów sztuki, prezentujemy również (w formie osobnej wystawy) prace– wykładowcy PJATK, dr Beaty Cedrzyńskiej

 

Autorka prac, tak mówi sama o sobie:

Sztuka to rodzaj komunikacji z drugim człowiekiem, dla niektórych również z Bogiem, a dla mnie - była i jest przede wszystkim rozmową z samym sobą.
Twórczość, według mnie, ma sens, gdy staje się świadkiem naszej dojrzewającej samoświadomości, gdy skłania nas do osobistych przemyśleń na temat egzystencji człowieka, życia i śmierci oraz tego, co ogólnie pojmujemy jako kondycję ludzką. Tak rozumiana twórczość jest nie tylko wyrażaniem, ale i poznawaniem naszego życia wewnętrznego. Sztuka mówi o nas samych i jest narzędziem samopoznania - to rozciągnięte w czasie spotkanie z samym sobą, z własną duchowością. Twórczość bowiem jest odbiciem nie tylko świata rzeczywistego, ale i tego nierealnego, wymyślonego, rozpozna -walnego jedynie intuicyjnie i będącego wyrazem naszego życia wewnętrznego.
Myślę, że jednym z podstawowych sensów sztuki jest właśnie przyoblekanie w materię tego, co niematerialne. Sztuka zawsze stanowiła - według mnie - alternatywę dla otaczającej nas rzeczywistości i podobnie jak religia, jest próbą projekcji tego, czego sens jest nieuchwytny i czego tak naprawdę nigdy do końca poznać się nie da, a co stanowi kwintesencję i sedno naszego człowieczeństwa.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.