PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / wystawa PORTA FIDEI

Drzwi Płockie
 

W dniach od 26.06. do 10.09. br., w Sali Narożnej, Muzeum Zamkowe w Malborku prezentuje wystawę PORTA FIDEI, autorstwa ks. prof. Ryszarda Knapińskiego.

Drzwi Płockie - kołatka Niezwykłość tej wystawy jest skutkiem realizowania przez Księdza Profesora Jego największej pasji – studiów nad ikonografią chrześcijańską - od biblijnych źródeł po aspekty dogmatyczne. Poświęcając się tematyce Fides ex visu (wiara z oglądania/patrzenia), wykonał Ksiądz Profesor serię fotogramów Drzwi Płockich, goszcząc w Soborze Mądrości Bożej w Nowogrodzie Wielkim na Rusi, gdzie owe Drzwi po przejściu burzliwych losów, służą do dzisiaj Prawosławiu. Konstrukcja Drzwi składa się z 46 kwater, przybitych do drewnianego podłoża i ujętych w wypukłe listwy bordiury. Ponieważ kwatery odlano oddzielnie i zamocowano na drewniany korpus, były one wielokrotnie demontowane, a nawet zakopywane w ziemi i na nowo montowane,Drzwi Płockie - Pokłon trzech Króli co zakłóciło ich pierwotny układ. Odtworzenie podstaw pierwotnego programu ikonograficznego doprowadziło do ustalenia, że kwatery nie ilustrują Żywota Jezusa (ci, którzy montowali obecny układ kwater, nie znali klucza do ich wzajemnego przyporządkowania), lecz dwanaście dogmatów wiary chrześcijańskiej, określanych jako: Skład Apostolski, Wyznanie Wiary, Symbolum Apostolorum, Credo Apostolskie.  Dodatkowym atutem wystawy jest fakt, iż Władysław Jagiełło w dzień Bitwy Grunwaldzkiej, wysłuchał był Mszy Świętej w formularzu z Dnia Rozesłania Apostołów, które to Święto po zwycięskiej bitwie, stało się symbolem i pamiątką ocalenia narodu polskiego, wspomnieniem przejawu mocy danej niegdyś Apostołom, a ocalającej Polaków w czasie Wielkiej Wojny.  

 

Uwolnienie Św. Piotra - Drzwi Płockie

 

Finałem wystawy jest fotomontaż proponowanej kolejności układu kwater, zgodnej z pierwotnym programem ikonograficznym – Credo Apostolskim.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.