PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Wystawa pt. ,,Malbork – 730 lat sąsiedztwa miasta i zamku

 zdjecie

 

Miasto i zamek sąsiadami już 730 lat!


Mija właśnie 730-lat sąsiedztwa miasta i zamku. Muzeum Zamkowe w Malborku z tej okazji otwiera swoją nową wystawą pod tytułem Malbork – 730 lat sąsiedztwa miasta i zamku. Dostępna będzie ona od 11 czerwca, we wnętrzach kaplicy św. Wawrzyńca na Przedzamczu.

wystawa zamek malbork

wystawa-  Do końca września, opowiadać będziemy o specyficznym związku obu części malborskiego organizmu od średniowiecza po XX stulecie – mówi Artur Dobry, jeden z kuratorów tej wystawy. -  To dialog dwóch różnych światów, pozornie połączonych, lecz i mocno odróżniających się w całej swojej długiej historii.
Ekspozycja przybliża szereg różnych zagadnień z dziejów Malborka: rozwój urbanistyczny, tworzenie się systemu obronnego, położenie na ważnym szlaku komunikacyjnym – drogowym i kolejowym, czy zastosowanie elementów zamkowej architektury w miejskim budownictwie.
- Poznajemy życie codzienne mieszkańców, ich zawodową aktywność, kulturalne zainteresowania oraz związki z najważniejszym zabytkiem Malborka, który przez ostatnie dwa stulecia podlegał pracom konserwatorskim – dodaje Ryszard Rząd, drugi z kuratorów wystawy. - Opowieść kończy się na zniszczeniu zamku i Starego Miasta w 1945 roku oraz działaniach zmierzających do ich odbudowy.
Wystawę tworzą liczne reprodukcje dawnych fotografii, pocztówek i grafik, historycznych planów pochodzących z XVII i XIX wieku, a także zabytki, które od początku powstania gromadzi Muzeum Zamkowe w Malborku. Do najciekawszych zaliczyć możemy wyroby malborskich złotników i konwisarzy – Carla Ludwiga Kafemanna, Nathanaela Jacoba Horniga czy Gustawa Fademrechta, a także unikatowy zegar słoneczny Salomona Krügnera sprzed 1700 roku. Pokazujemy również wyroby pamiątkarskie z porcelany, fajansu i metalu, dla których elementem dekoracyjnym były widoki zamku. Nie zabraknie dokumentów cechowych i spuścizny po malborskich towarzystwach i bractwach. Uzupełnieniem ostatniej części wystawy poświęconej powojennym losom Malborka jest makieta przedstawiająca projekt zabudowy i zagospodarowania terenu Starego Miasta i zamku z 1961 roku, opracowana przez autorów koncepcji budowy osiedla mieszkaniowego Szczepana Bauma i Stefana Phillipa. Całość uzupełniają komentarze historyczne i informacje biograficzne.

Wstęp wolny!

Kuratorzy wystawy: Artur Dobry, Ryszard Rząd
Projekt aranżacji plastycznej: Jolanta Kacperska

730 lat zamek i malbork

730 lat

730 lat zamek malbork
fot. B.L. Okońscy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.