PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna online

Wydarzenia / Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Miejsce i czas trwania wystawy:

Kościół Najświętszej Marii Panny, Dormitoria I-III; 18.09.2021 – 31.12.2021

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na wystawę „Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich”, którą podziwiać będzie można na zamku w Malborku od 19 września do 31 grudnia 2021r.

 

TRYPTYK MALBORSKI

 

Wystawa jest drugą częścią tzw. tryptyku malborskiego, którego wystawa otwierająca „Sapientia aedificavit sibi domum. Państwo krzyżackie w Prusach” uznawana jest za jedną z najciekawszych wystaw zrealizowanych w Polsce w ciągu ostatnich lat. Celem tryptyku malborskiego jest prezentacja i popularyzacja historii twierdzy malborskiej w sposób nowoczesny, odwołujący się do najnowszych trendów wystawienniczych.

 

Wystawa „Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich”,” jest drugą częścią tryptyku malborskiego. Tak nazwaliśmy cykl wystaw, które mają opowiedzieć o historii Malborka i zamku w Malborku. Można powiedzieć: cóż w tym wyjątkowego? Tę historię opowiadamy na co dzień, taka jest nasza misja. A jednak – ten tryptyk ma dosyć odmienne założenia, niż wystawy organizowane do tej pory, ponieważ chcemy spojrzeć na Malbork z zewnątrz, z szerszej perspektywy.” komentuje dr hab. Janusz Trupinda, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. ” Na wystawie pokażemy kilkaset eksponatów, które ilustrują nowożytne dzieje zamku, regionu, Rzeczypospolitej i tej części Europy. Zgodnie z przyjętą koncepcją zewnętrznej perspektywy. To są bardzo różne artefakty, ale warto podkreślić, że w całości są to oryginały. To jest przyjęta przez nas koncepcja pokazywania tylko oryginalnych zabytków pochodzących z epoki, które umieszczamy w oryginalnej architekturze dormitoriów i kościoła zamkowego na zamku wysokim. Nawet jeżeli czegoś nie dopowiemy, jeżeli nie możemy jakiegoś aspektu historii ilustrować, to godzimy się z tym, stwarzając opowieść, która nie jest przecież książką, nie jest zamkniętą syntezą nowożytnych dziejów zamku, a jest zaproszeniem dla zwiedzających do własnej interpretacji. Tak zorganizowaliśmy poprzednią wystawę „Mądrość zbudowała sobie dom” i przygotowana została ekspozycja dotycząca czasów nowożytnych, żeby widz mógł obejrzeć i nawiązać taki emocjonalny kontakt z każdym z artefaktów.” Dodaje Janusz Trupinda.

 

O WYSTAWIE

 

Tytuł wystawy „Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich”, czyli „Królestwa bronię dobytym mieczem i osłaniam skrzydłami. Malbork w Prusach Królewskich” zaczerpnięty został z sentencji łacińskiej umieszczonej dookoła herbu Prus Królewskich, znajdującego się w najstarszej rewizji ekonomii malborskiej z 1590 r. Wystawa przygotowana została przez zespół kuratorski, w którego skład weszli: dr Rafał Panfil – lider, Artur Dobry, Arkadiusz Dzikowski, dr Daniel Gosk i Justyna Lijka.

 

Problematyka wystawy dotyczy tzw. okresu polskiego w dziejach zamku malborskiego i Malborka - okres ten możemy rozpocząć od zajęcia zamku malborskiego przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1457 roku, kończy się on pierwszym rozbiorem Polski. Naszym zamiarem jest pokazać zwiedzającym, jaka była funkcja zamku podczas jego 315 lat przynależności do Korony Królestwa Polskiego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Był on wówczas centrum administracyjnym rozległych dóbr królewskich, które rozciągały się na Wielkie i Małe Żuławy Malborskie. Zamek Średni był również rezydencją królów polskich podczas ich pobytów w Prusach Królewskich. Miasto Malbork natomiast było miejscem zjazdów stanów Prus Królewskich, a później sejmików generalnych tej właśnie prowincji.” Komentuje dr Rafał Panfil z Działu Historii Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

Celem wystawy historycznej jest zaprezentowanie dziejów zamku malborskiego, należących do niego rozległych królewszczyzn żuławskich (ekonomia malborska), miasta Malborka, województwa malborskiego oraz części diecezji pomezańskiej w okresie ich przynależności do Polski i funkcjonowania w ramach nowopowstałej prowincji Prusy Królewskie. Zakres chronologiczny wystawy rozpoczyna się od inkorporacji Prus do Korony Królestwa Polskiego przez króla Kazimierza Jagiellończyka i kończy na zajęciu w wyniku I rozbioru Polski miasta i zamku malborskiego przez oddziały pruskie 13 września 1772 r. Intencją autorów jest pokazanie na wystawie oryginalnych zabytków. Dużą grupę stanowią archiwalia – księgi, dokumenty, rysunki, kartografia. Nie zabraknie malarstwa (portrety) oraz rycin z epoki. Licznie reprezentowane będzie rzemiosło artystyczne, numizmaty oraz militaria. 

 

Na naszej wystawie będziemy prezentowali zabytki zarówno ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku, ale także również z instytucji polskich i zagranicznych. Jeśli chodzi o instytucje polskie, trzeba wymienić przede wszystkim kilka ważnych archiwów, między innymi Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowe w Toruniu oraz Archiwum Państwowe w Gdańsku, które użyczają nam swoich znakomitych obiektów, ponadto Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, a także Łazienki Królewskie i Wilanów. Jeśli chodzi o zabytki z zagranicy, Narodowe Muzeum Historyczne w Sztokholmie oferuje nam kilka bardzo interesujących zabytków, między innymi zegarek Zygmunta III Wazy. Drugą bardzo istotną instytucją z jaką współpracujemy przy tej wystawie jest Wojenne Archiwum Państwowe w Sztokholmie. Będziemy pokazywać plany i mapy Malborka z czasów wojen szwedzkich w pierwszej połowie XVII wieku.”– komentuje Artur Dobry z Działu Historii Muzeum Zamkowego w Malborku. „Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć zabytki sztuki, rzemiosła artystycznego oraz dokumenty. Wystawa znajdzie się w trzech pomieszczeniach dormitoriów na Zamku Wysokim oraz w kościele Najświętszej Marii Panny. W tym ostatnim będziemy pokazywać zabytki związane z zakonem jezuitów, który był przez wiele lat obecny w zamku malborskim” dodaje Artur Dobry.

 

Instytucje użyczające zabytki: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Archiwum Państwowe w Toruniu, Biblioteka Gdańska PAN, Biblioteka Elbląska, Biblioteka Kórnicka PAN, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka PAU i PAN w Krakowie, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Narodowe i Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie, Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skrzatuszu, Muzeum Historyczno–Misyjne Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, National Historical Museums, Sztokholm, Szwecja, Riksarkivet/The National Archives, Szwecja, Westpreußisches Landesmuseum, Warendorf, Niemcy ,Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.