PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Wystawa: Skarby z bursztynu / Amber Treasures

4 marca 2010 – 20 listopada 2011

Miejsce wystawy: Łaźnia Infirmerii, Zamek Średni
Kurator: dr Anna Sobecka
 

Wnętrze ekspozycji, Łaźnia Infirmerii
 

Zaplanowana na początek marca wystawa Skarby z bursztynu / Amber Treasures to prezentacja najlepszych eksponatów bursztynowych ze zbiorów muzeum. Zaciemnione wnętrze Łaźni, której przestrzeń rozświetlona jest wyłącznie wydobywającym się z czerni kolorem bursztynu tworzy atmosferę tajemnicy. Aranżacja wnętrza i sposób prezentacji obiektów przywołuje skojarzenia z tajemniczością skarbca
 

Wnętrze ekspozycji, Łaźnia Infirmerii
 

Prezentowana koncepcja wyeksponowania Skarbów z bursztynu zainspirowana została współpracą z The Hunterian Museum and Art Gallery w Glasgow, gdzie w minionym – 2010 roku – miała miejsce wystawa bursztynu, której zrębem były dzieła ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku. To najstarsze muzeum w Szkocji posiada też własną, niewielką kolekcję bursztynu, której najcenniejszym eksponatem jest należący dawniej do fundatora muzeum – dr Williama Huntera – kielich bursztynowy autorstwa, pochodzącego z Gdańska, Jacoba Dobbermanna.

 

J. Dobbermann, Kielich dr W. Huntera, I poł. XVIII w., Hunterian Museum and Art Gallery, Glasgow, fot. B. i L.Okońscy

 

J. Dobbermann, Kielich dr W. Huntera,
I poł. XVIII w., Hunterian Museum and Art Gallery, Glasgow, fot.B.iL.Okońscy

 

        

Ten wspaniały zabytek osiemnasto-wiecznej sztuki bursztynniczej przez wieki uległ znacznej destrukcji. Prezentowany w Glasgow w częściach przyjechał do Malborka by zostać poddany konserwacji. Obecnie prezentowany jest już po scaleniu i odczyszczeniu wszystkich elementów. Dr William Hunter poza tym wspaniałym dziełem rzemiosła posiadał w swych zbiorach bryłki bursztynu z inkluzjami, a także okazy innych żywic kopalnych. Posłużyły one do zaprezentowania specyfiki bursztynu bałtyckiego, a także edukacyjnego przedstawienia cech charakterystycznych tej żywicy i sposobów odróżnienia go od podróbek. 

 

 

Z Glasgow przywieziono nie tylko eksponaty, ale także gabloty zaprojektowane specjalnie do tej prezentacji dzieł z tzw. złota północy. Są to nowoczesne i interesujące plastycznie szafy wystawiennicze nawiązujące swą formą do procesu powstawania bursztynu – między pokładami ziemi.

 


        Wnętrze ekspozycji, Glasgow 2010, fot. University Glasgow

Wnętrze ekspozycji, Glasgow 2010,
fot. University Glasgow

Najstarsze, prezentowane na wystawie wyroby pochodzą z czasów neolitycznych. Dominantę stanowią doskonałe w swej formie dzieła rzemiosła nowożytnego, wśród tych ostatnich: siedemnastowieczne prywatne ołtarze i szkatuły autorstwa najznamienitszych bursztynników Gdańskich, m.in. Michaela Redlina oraz różnego typu przedmioty świeckie, takie jak puzderka, świeczniki czy sztućce. Na wystawie prezentowana jest też najcenniejsza szkatuła malborska autorstwa Christophera Mauchera z bogatym programem dekoracji skoncentrowanym wokół postaci bogini miłości – Wenus.

 

Spośród wytworów osiemnastowiecznych na szczególną uwagę, obok omawianego już kielicha Huntera, zasługuje Kabinet Stanisława Augusta podarowany Muzeum Zamkowemu w roku 1979 przez lady Carmont z Edynburga. Całość ekspozycji dopełnią przedmioty użytkowe, głównie XIX- i XX-wieczne fajki, skryptorium, zegar, kielich, a także różnego typu ozdoby.

 

Zestaw prezentowanych w Malborku obiektów różni się od tego, który pokazywany był w Glasgow. Mniejszy nacisk kładziony jest w tej chwili na okazy naturalne i inkluzje w bursztynie. Dodane zostały natomiast dzieła obrazujące odrodzenie sztuki bursztynniczej w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku. Prezentowane są też najnowsze nabytki muzeum, m. in. dzieła Pauliny Binek i Sławomira Fijałkowskiego unaoczniające różnorodność tendencji we współczesnej sztuce artystów tworzących w bursztynie.

 

Sławomir Fijałkowski, Pen- Drive, 2010 fot. B. i L. Okońscy

Sławomir Fijałkowski, Pen-Drive, 2010
fot. B. i L. Okońscy

 

 

 

Partner:   The Hunterian – University of Glasgow     S&A

 

Patroni medialni:

Gazeta Wyborcza  Dziennik Bałtycki – Polska the Times  Radio Gdańsk  Gazeta Malborska         

  amber.com.pl      naszemiasto.pl       www.82-200.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.