PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenne

Wydarzenia / XII Bałtycki Festiwal Nauki

 

XII Bałtycki Festiwal Nauki, popularno-naukowe wydarzenie organizowane przez naukowe środowiska uczelniane i pozauczelniane odbędzie się na Pomorzu w dniach 20-25 maja 2014  - www.festiwal.gda.pl.

Muzeum Zamkowe w Malborku po raz kolejny ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w działaniach edukacyjnych 23 maja. W tym roku proponujemy wykłady i pokazy pod hasłem „Współczesne przemiany zamku”. Pokażemy jak bardzo zmienił się zamek malborski w ostatnich latach - zaprosimy do spaceru po Wałach Plauena, uraczymy dawką najnowszej historii zamkniętą w dokumentacji fotograficznej, a także na przykładzie wybranej wystawy pokażemy jak zdobycze techniki pomagają nowocześnie prezentować zabytki.


Program malborskiej części Festiwalu:

piątek 23 maja 2014 r.

„Współczesne przemiany zamku”

jeden blok tematyczny

czas trwania: 10:00 -14:00

miejsce: Przedzamcze, sala konferencyjna, sala wystawiennicza
warunki uczestnictwa: grupy ze szkół ponadgimnazjalnych, studenci
liczba osób ograniczona

rezerwacja telefoniczna do 12 maja;  tel. +48 55 647 09 47

Część zajęć odbędzie się w plenerze, proszę pamiętać o tym w przypadku deszczowej pogody.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.