PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / XIV Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego

Karwan
24-25 września 2011

 

24 i 25 września w Karwanie odbędzie się XIX Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego.

Turniej rozegrany zostanie na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim, po 30 min na partię dla każdego z graczy.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne (za zajęcie pierwszych dziesięciu miejsc) oraz puchary za zajęcie pierwszych trzech miejsc.

Ponadto wręczonych zostanie dwanaście nagród specjalnych za miejsca 1-3 w kategoriach: najlepsza kobieta, Zawodnicy z rankingiem 1999 lub niższym, Juniorzy (urodzeni w 1993 roku lub młodsi) oraz najlepszy zawodnik-członek klubu MDK Malbork, najlepsze dziecko (urodzone w 2001 lub później) i najlepszy oldboy (urodzony w 1951 lub wcześniej).

Warunkiem przyznania nagród jest sklasyfikowanie w danej z kategorii min. 4 zawodników. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, nagrody specjalne będą przyznawane w kolejności kategorii przedstawionych w komunikacie. Nagrody pieniężne i specjalne nie będą dzielone, w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje punktacja pomocnicza: Bucholtz skrócony, Bucholtz pełny, Berger, progres, losowanie.

------

Uczestnictwo i opłaty:
Obowiązuje wpisowe w wysokości 30 zł, pod warunkiem dokonania wpłaty przelewem do dnia 20 września 2011 na konto: Miejskiego Domu Kultury w Malborku, pl.Słowiański18,
Bank BPH nr konta: 14 1060 0076 0000 3210 0019 3740 z dopiskiem: turniej – Zamek 2011.

Możliwe jest opłacenie wpisowego gotówką na sali gry przed odprawą techniczną w dniu 24 września – obowiązuje wpisowe o podwyższonej wysokości tj: 50 zł.
Zawodnicy z tytułem GM i WGM są zwolnieni z wpisowego.

Zgłoszenia: Za pomocą formularza na stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2475/
na adres email: jotes[at]go2.pl,

lub pisemnie na adres: Miejski Dom Kultury, pl. Słowiański 18, 82-200 Malbork.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.